کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
تعداد مقالات: 5
1. طراحی سیستم کنترل پیشبین غیرخطی مبتنی بر مدل برای فرازآوری با استفاده از پمپ الکتریکی درون‌چاهی

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 145-161

فریدالدین میرزایی هرسینی؛ مهدی نظری صارم؛ آرمین حسینیان


3. اندازه‌گیری تجربی و پیش‌بینی ضرایب انتشار گاز متان: مطالعه موردی منطقه هفت عملیات انتقال گاز

دوره 30، 99-6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 55-65

زهرا محمدی خورسند؛ ابوالفضل شجاعیان؛ علیرضا بهرامیان؛ محمدرضا پیرزادی جهرمی؛ مهدی علیزاده