کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
طراحی سیستم تشخیص نشتی خطوط لوله با استفاده از شبکه عصبی برروی بستر اسکادای شرکت ملی نفت ایران

دوره 31، 1400-1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 39-50

10.22078/pr.2020.4249.2923

امید زاده باقری؛ محمد رضا صالحی زاده؛ وحید نقوی؛ مزدا معطری


بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد فرآیند نمک‌زدای الکترواستاتیک به‌کمک شبکه عصبی

دوره 30، 99-5، آذر و دی 1399، صفحه 84-97

10.22078/pr.2020.4287.2944

حامد کاظمی گلباغی؛ مهدی محمدی؛ سیدحامد موسوی؛ محمدعلی موسویان


بهینه سازی فرآیند جداسازی گازی با استفاده از غشا پلیمری اصلاح شده بر پایه الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی

دوره 30، 99-4، مهر و آبان 1399، صفحه 96-104

10.22078/pr.2020.4134.2877

امین هدایتی مقدم؛ سید امین میرمحمدی؛ افشار علی حسشینی؛ فرهاد امانیزاده فینی


بهبود مدل پیش‌بینی رفتار رئولوژیکی سیال حفاری با استفاده از شبکه عصبی

دوره 27، 6-96، بهمن و اسفند 1396، صفحه 46-58

10.22078/pr.2017.2619.2211

مرتضی رجبی هشتجین؛ ترانه جعفری‌بهبهانی


تطابق بین داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز خوشه‌ای در میدان نفتی آزادگان

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 22-32

10.22078/pr.2016.611

سیروس قلی پور؛ علی کدخدائی؛ محمد علی طهمورثی؛ حمید مومن زاده


تخمین تراوایی با استفاده از الکتروفاسیس‌ها در یکی از مخازن کربناته میادین جنوب غرب ایران

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 28-41

10.22078/pr.2016.450

حمیدرضا کیهانی؛ محمدعلی ریاحی؛ غلامحسین نوروزی


ارائه یک معادله تجربی جدید برای پیش‌بینی گرانروی گاز

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 75-84

10.22078/pr.2016.454

سید حمیدرضا یوسفی؛ علیرضا صناعی؛ علیرضا ناصری


تخمین تخلخل یک مخزن هیدروکربوری با استفاده از سیستم‌های چند شبکه‌ای

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 109-125

10.22078/pr.2013.296

محمود ذاکری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی


مـدل‌سـازی سنـگ‌شناسـی در میدان گازی پـارس جنـوبی با استفـاده از شبـکه عصبـی مصنوعی

دوره 21، شماره 66، مرداد و شهریور 1390، صفحه 12-22

10.22078/pr.2013.125

محمد امین دزفولیان؛ محسن اکبرپورشیرازی