کلیدواژه‌ها = اندازه ذرات
اکسیداسیون دی بنزوتیوفن توسط زئولیتTS-1 بهبود یافته در حضور پلی وینیل الکل

دوره 30، 99-1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 21-30

10.22078/pr.2019.3800.2732

مظفر شاکری؛ علی شیرزاده زرنق؛ اعظم اکبری؛ صفورا باخدای دهقانپور


بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه و توزیع ذرات آسفالتین به‌همراه مطالعه موردی روی یک نمونه نفت سنگین

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 53-65

10.22078/pr.2017.761

مهدی زینلی حسنوند؛ فرزانه فیضی؛ سید علی موسوی دهقانی؛ رضا مسیبی بهبهانی