کلیدواژه‌ها = سنتز فیشر- تروپش
بهینه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز فیشر- تروپش در راکتورهای دوغابی با هدف تولید محصولات مختلف

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 4-15

10.22078/pr.2016.576

فائزه پورآهنگریان؛ محمدتقی صادقی؛ محمدامین ثباتی


بررسی اثر ارتقادهنده های پتاسیم و لانتان بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر- تروپش

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 95-102

10.22078/pr.2015.519

یحیی زمانی؛ علی مهاجری؛ مهدی بکاولی؛ محمد رحیمی زاده؛ سید مهدی سیدی


مدل سازی اثرات دما و فشار بر تشکیل نقطه داغ در راکتور بستر ثابت سنتز فیشر-تروپش

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 127-137

10.22078/pr.2014.382

علی جبرئیلی جلودار؛ حامد علی گل زاده


بررسی اثر ارتقاءدهنده استرانسیوم بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر–تروپش

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 49-56

10.22078/pr.2013.291

یحیی زمانی؛ مهدی بکاولی؛ محمد رحیمی‌زاده؛ علی مهاجری؛ سیدمحمد سیدی