کلیدواژه‌ها = جریان دو فازی
تعیین مشخصات جریان‌های دو فازی نفت- آب توسط شبکه عصبی کانولوشنی جریانی

دوره 32، 1401-6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 65-80

10.22078/pr.2022.4895.3189

امیر پوریا صادق صمیمی؛ علی اسفندیاری بیات؛ ابوالقاسم امامزاده


شناسایی رژیم‌های جریان دو فازی و محاسبه افت فشار در چاه‌های تحت فرازآوری با گاز

دوره 21، شماره 68، بهمن و اسفند 1390، صفحه 54-70

10.22078/pr.2013.90

مهرک محمودی؛ محمدتقی صادقی؛ فرهادعلی فرهادپور