کلیدواژه‌ها = TOC
تعداد مقالات: 3
1. تطابق بین داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز خوشه‌ای در میدان نفتی آزادگان

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 22-32

سیروس قلی پور؛ علی کدخدائی؛ محمد علی طهمورثی؛ حمید مومن زاده


3. تخمین میزان مواد آلی (TOC) و بررسی نفت‌زایی سازند پابده در میادین نفتی اهواز و مارون: با استفاده از روش ΔlogR

دوره 21، شماره 68، بهمن و اسفند 1390، صفحه 71-81

حسن امیری بختیار؛ علی تلمادره‌ای؛ مسعود شایسته؛ محمد حسن حیدری فرد؛ حسین طالبی