کلیدواژه‌ها = اتصال ناهمگون
تعداد مقالات: 1
1. بهبود عملکرد فتوکاتالیستی پروسکایت BiFeO3 در واکنش کلی شکافت آب

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 140-151

حدیث سپهوند؛ شهرام شریف نیا