کلیدواژه‌ها = ترکیبات تیوفنی و MoO3/γ-Al2O3
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گوگردزدایی اکسایشی کاتالیستی سوخت دیزل با کاتالیست مولیبدن بر پایه گاماآلومینا

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 22-36

بیتا مختاری؛ اعظم اکبری؛ محمدرضا امیدخواه