کلیدواژه‌ها = گاز سنتز
تولید گاز سنتز به‌وسیله اکسیداسیون جزئی متان و تبدیل CO2 به‌روش چرخه شیمیایی

دوره 30، 99-1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 31-41

10.22078/pr.2019.3665.2691

سید شبیر موسوی؛ هادی ابراهیمی؛ یحیی زمانی


اثر نفوذ هیدروژن با استفاده از غشاء بر انتخاب‌پذیری اتیلن خروجی از سیستم راکتوری دوتایی کاتالیزوری شامل راکتور فیشرتروپش

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 135-149

10.22078/pr.2017.794

فرهاد َشهرکی؛ عباس قره قاشی؛ کیانوش رزاقی؛ ستار قادر؛ محمد علی تورنگی


بررسی امکان تشکیل کک در ریفرمر میدرکس

دوره 22، شماره 70، مرداد و شهریور 1391، صفحه 13-23

10.22078/pr.2013.108

مهدی بیطرفان؛ مسعود بهرامی بابا حیدری؛ محمد یوسف معتمد هاشمی


بررسی عملکرد راکتور غشایی سرامیکی پروسکایتی BSCFO در اکسیداسیون جزیی متان جهت تولید گاز سنتز

دوره 22، شماره 70، مرداد و شهریور 1391، صفحه 68-76

10.22078/pr.2013.114

انسیه گنجی بابا خانی؛ جعفر توفیقی؛ لاله شیرازی؛ زهرا طاهری؛ محمد علی خداقلی