کلیدواژه‌ها = فشار اسمزی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی نیمه تحلیلی برهم‌کنش شیمیایی- فیزیکی شیل‌های حساس به آب

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 43-53

سید مرتضی میرعباسی؛ جواد عامری


2. مدل‌سازی اثرات ترکیبی جریان‌های آب، یون و حرارت روی پروفیل فشار منفذی در اطراف چاه حفاری شده در سازندهای شیلی

دوره 22، شماره 70، مرداد و شهریور 1391، صفحه 56-67

سعید رفیعی‌پور؛ سیروس قطبی؛ محمودرضا پیشوایی