کلیدواژه‌ها = بنزین
استفاده از نانوذرات مغناطیسی عامل‌دار شده با مایعات یونی جهت حذف ترکیبات گوگردی آروماتیک بنزین

دوره 22، شماره 70، مرداد و شهریور 1391، صفحه 77-84

10.22078/pr.2013.116

طاهره پورصابری؛ مصطفی حسنی سعدی؛ کامران ترکستانی؛ الهام کریمی‌زند


مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین

دوره 21، شماره 66، مرداد و شهریور 1390، صفحه 34-42

10.22078/pr.2013.127

نجمه فرزین‌نژاد؛ اسماعیل شمس سولاری؛ علی اکبر میران‌بیگی؛ سید کامران ترکستانی؛ حسین طلاچی