کلیدواژه‌ها = پروسکایت
تعداد مقالات: 3
1. بهبود عملکرد فتوکاتالیستی پروسکایت BiFeO3 در واکنش کلی شکافت آب

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 140-151

حدیث سپهوند؛ شهرام شریف نیا


2. مقایسه اثر کاتیون‌های لانتانیم، استرانسیوم و باریم بر عملکرد غشای پروسکایتی گروه (A-Sr-Co-Fe-(A:La, Ba, Sr در عبور اکسیژن

دوره 22، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 86-97

زهرا طاهری؛ انسیه گنجی بابا خانی؛ لاله شیرازی؛ خداداد نظری؛ بهرام قنبری