کلیدواژه‌ها = سازند داریان
ریزرخساره‌ها، محیط‌رسوبی و دیاژنز سازند داریان در جنوب‌شرق خلیج‌فارس

دوره 33، 1402-1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 108-132

10.22078/pr.2022.4943.3204

مینا سادات هاشمی؛ داوود جهانی؛ سید محسن آل علی؛ علی کدخدایی؛ بیتا ارباب