کلیدواژه‌ها = استخراج مایع- مایع
مطالعه تجربی توزیع اندازه قطره در ستون استخراج کوهنی

دوره 26، 2-95، مرداد و شهریور 1395، صفحه 137-145

10.22078/pr.2016.636

احد قائمی؛ احمدرضا شیروانی؛ میثم تراب مستعدی


مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین

دوره 21، شماره 66، مرداد و شهریور 1390، صفحه 34-42

10.22078/pr.2013.127

نجمه فرزین‌نژاد؛ اسماعیل شمس سولاری؛ علی اکبر میران‌بیگی؛ سید کامران ترکستانی؛ حسین طلاچی