کلیدواژه‌ها = ترکیبات تیوفنی
گوگردزدایی اکسایشی ترکیبات تیوفنی با کاتالیست پایه دار پلی‌اگزومتال دووسون

دوره 26، 6-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 57-65

10.22078/pr.2017.717

مصیب نادری خمارتاجی؛ محمد رضا دهقانی؛ فرهاد بنی شریف دهکردی


مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین

دوره 21، شماره 66، مرداد و شهریور 1390، صفحه 34-42

10.22078/pr.2013.127

نجمه فرزین‌نژاد؛ اسماعیل شمس سولاری؛ علی اکبر میران‌بیگی؛ سید کامران ترکستانی؛ حسین طلاچی