کلیدواژه‌ها = جذب
بررسـی عملـکرد اسکـرابر دینـامیـکی جدید در حـذف دی‌اکسیدگوگرد

دوره 21، شماره 66، مرداد و شهریور 1390، صفحه 76-82

10.22078/pr.2013.131

ساناز حسن پور؛ فریبرز رشیدی؛ اسماعیل جمشیدی؛ حسین قریشی