کلیدواژه‌ها = هیدروژن سولفید
ارائه روشی جهت بررسی کارآیی اسکونجرهای سنتزی و تجاری در حذف H2S از نفت خام

دوره 22، شماره 71، مهر و آبان 1391، صفحه 139-146

10.22078/pr.2013.147

علی اصغر پاسبان؛ علی اکبر میران بیگی