کلیدواژه‌ها = گل حفاری
مطالعه اثر مخلوط بیوپلیمر-ماده فعال سطحی بر عملکرد گل حفاری پایه آبی

دوره 26، 2-95، مرداد و شهریور 1395، صفحه 177-186

10.22078/pr.2016.640

محمدحسن وکیلی؛ سعید زراسوندنیا


مطالعه عددی و تحلیلی جریان گل حفاری در آنالوس با مدل سیال غیرنیوتنی کراس

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 30-43

10.22078/pr.2015.490

اسماعیل قاسمی کفرودی؛ سید حسن هاشم آبادی


بررسی اثر گل حفاری بر ارتعاشات ساقه‌های مته

دوره 22، شماره 72، بهمن و اسفند 1391، صفحه 74-84

10.22078/pr.2013.153

رضا کاظمی؛ علی اصغر جعفری کجور؛ محمد فرجی مهیاری