موضوعات = روشهای‌ازدیاد‌برداشت
رویکردی جامع برای ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ازدیادبرداشت : مطالعه موردی ازدیاد برداشت آب پایه در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5307.3356

شیما ابراهیم زاده رجائی؛ شهاب گرامی؛ محمد پروازدوانی؛ آزاده دباغی


مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر کاهش شوری آب تزریقی در فرآیند تزریق آب بر تولید نفت در مخازن کربناته دارای انیدریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5316.3364

سمانه بورد؛ سعید عباسی؛ عباس شهرآبادی؛ علیرضا طالبی؛ شهاب حسینی


بررسی آزمایشگاهی پایداری آسفالتین در تزریق آب ‌کم‌شور با استفاده از سامانه دیداری هله-شاو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5254.3331

حسن ماهانی؛ شهاب آیت اللهی؛ فاطمه قربانپور؛ محمد شهابی