موضوعات = مهندسی‌انتقال و توزیع‌گاز
تعداد مقالات: 1
1. مدل بهینه‌سازی شبکه انتقال گاز طبیعی- مطالعه موردی شبکه سراسری انتقال گاز ایران

دوره 27، 4-96، مهر و آبان 1396، صفحه 46-59

شادی حیرانی؛ علی حسین زاده کاشان؛ علی اکبر اکبری