موضوعات = مهندسی‌حفاری
ساخت محفظه تحت فشار به منظور شبیه‌سازی شرایط ته چاهی جهت تابش لیزر

دوره 33، 1402-6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 74-84

10.22078/pr.2023.5104.3266

علی فروزنده؛ سیاوش ریاحی؛ علی نخعی


شبیه‌سازی عددی اثر تنش‌های برجا برروی انرژی ویژه تیغه‌ PDC با استفاده از روش المان‌مجزا

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 70-81

10.22078/pr.2019.3253.2502

امیرحسین مزروعی؛ محمد فاتحی مرجی؛ مهدی نجفی؛ محسن محبی


تشخیص وقوع‌گیر رشته حفاری با تحلیل سیگنال گشتاور

دوره 27، 6-96، بهمن و اسفند 1396، صفحه 116-128

10.22078/pr.2017.2504.2161

فاطمه سادات روحانی؛ حمید حسن پور


بررسی پارامتر پایداری با زمان و تعیین فرمولاسیون بهینه سیالات حفاری افرونی پایه روغنی

دوره 27، 5-96، آذر و دی 1396، صفحه 56-69

10.22078/pr.2017.2423.2121

سید صالح موسوی دهقانی؛ عزت الله کاظم زاده؛ محمد سلیمانی