موضوعات = مهندسی‌بهره‌برداری
بررسی آزمایشگاهی تفکیک‌گر سیکلون استوانه‌ای گاز و مایع

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 112-124

10.22078/pr.2019.3186.2466

حمیدرضا اسعدیان؛ بهرام سلطانی سولگانی