موضوعات = ساخت و سنتز‌کاتالیست
تعداد مقالات: 3
2. سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 101-111

میلاد رسولی؛ نکیسا یعقوبی؛ حسین آتشی؛ داود محبی کلهری