دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی پارامترهای موثر بر ارتقا برش نفت کوره با استفاده از میکروارگانیسم‌های سودوموناس آیروژینوس و رودوکوکوس اریتروپلیس جدا شده از لجن نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

فرشاد رحیم پور؛ نعمت اله نجفی


2. بررسی کارآیی بازدارنده‌های سبز رسوب‌های معدنی کلسیم کربنات و کلسیم سولفات در مخازن نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

محمد رضا ملایری؛ لیلا محمودی؛ فرشاد فرشچی تبریزی؛ عظیم کلانتری اصل


3. مدلسازی دوبعدی داده های مگنتوتلوریک به منظور آشکار‌سازی منابع هیدروکربوری با روش دوقطری‌سازی لنکزوس (مطالعه موردی: منطقه کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

میرستار مشینچی اصل؛ فائقه میناعراقی؛ محمود میرزایی؛ علی نجاتی کلاته


4. انتخاب مکان پیاده سازی پایلوت ازدیاد برداشت در توسعه میادین هیدروکربنی بالغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

سید مهدیا مطهری؛ مهدی رفیع زاده؛ سید محمودرضا پیشوائی؛ محمد احمدی


5. مقایسه‌ی آزمایشگاهی عملکرد پلیمر پلی‌آکریل‌آمید و بایوسورفکتانت رامنولیپید در ازدیاد برداشت نفت با استفاده از میکرومدل‌های شیشه‌ای همگن و ناهمگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

صفورا کریمی؛ سمیرا امیری؛ مجتبی شفیعی؛ محمدرضا عصاری


7. مقایسه کارکرد شبکه های عصبی MLFN، RBFN و PNN برای برآورد تخلخل در یکی از میدان‌های نفتی جنوب خاوری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

پرویز آرمانی؛ فرشاد توفیقی؛ علی چهرازی؛ اندیشه علی مرادی


8. شبیه‌سازی CFD تاثیر پارامترهای هندسی بر تقسیم جریان گاز بین مسیر اصلی و کنارگذر در جریان‌سنج‌های میکروترمال برای مصارف خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

وحید کرمانی؛ سیدحسن هاشم‌آبادی؛ سیدمحمد میرنجفی‌زاده


9. یک مدل پیش‌بینی سایش ذرات جامد درون زانویی استاندارد در جریان چندفازی با الگوی کف‌آلود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

سید سعید بحرینیان؛ مهدی بخشش؛ ابراهیم حاجی دولو


10. بررسی ضریب پوسته در اطراف دهانه چاه، در چاه های عمودی برای حالت های تک فازی و دو فازی با استفاده از شبیه سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

محمدرضا رسایی؛ علی نخعی؛ مریم بلوریان