دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی رخساره ها، فرآیندهای دیاژنز و محیط رسوبی سازند شوریجه در میدان گازی خانگیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

زهرا مشایخی؛ علی کدخدایی؛ علی سلگی؛ سید احمد بابا زاده؛ سید محسن آل علی


2. بررسی نسبت گرانروی سیال تزریقی و سیال مخزنی در پیش بینی زمان برونزد با استفاده از مفاهیم پرکولاسیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

محسن مسیحی؛ سارا شکراله زاده بهبهانی


3. طراحی سیستم کنترل پیشبین غیر خطی مبتنی بر مدل برای فرازآوری با استفاده از پمپ الکتریکی دورنچاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

فریدالدین میرزایی هرسینی؛ مهدی نظری صارم


4. بررسی اثر جریان مارانگونی و چینش مولکولی در پایداری فوم ایجاد شده توسط نانوذرات-مطالعه آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

مریم خسروی؛ فاطمه رئیسی؛ بهزاد رستمی؛ حمید وطن پرست؛ علیرضا فتح اللهی


5. بهینه سازی جداسازی آسفالتین از باقیمانده برج تقطیر در خلأ با استفاده از استخراج مایع-مایع به روش سطح-پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

رضا عسگری؛ وهب قلعه خندابی؛ محمودرضا نیک خلق؛ علیرضا فضلعلی


6. حذف کلرید منیزیم توسط غشاهای نانوفیلتراسیون تهیه شده از نانوذرات اکسید مس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

شکیبا قهیه ئی؛ عبدالرضا مقدسی؛ سمانه بنده علی؛ مرتضی حبیبی؛ مریم اسکندری


7. تجزیه و تحلیل رخساره‌ای، محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی سازند ایلام میدان گچساران، حوضه زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

بهمن سلیمانی؛ مهدی احمدی نبی؛ داوود جهانی


8. بررسی اثرات مقیاس pH و امواج فراصوت بر پایداری نانوذرات اکسیدمس در فرآیند جوشش استخری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

محسن خوشه چین؛ سهراب فتحی؛ فرهاد سلیمی؛ اکبر محمدی دوست


9. مدل‌سازی تخلخل با استفاده همزمان نشانگرهای لرزه‌ای و رخساره‌های الکتریکی در مخزن ناهمگن سازند سروک در یکی از میادین نفتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

احمدرضا Rabbani؛ ولی مهدی پور؛ علی کدخدایی


10. بهینه سازی کاتالیست Ni/Al2O3 برای فرآیند ریفرمینگ خشک متان در راکتور میکروکانالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

غلامرضا مرادی؛ سید رضا یحیوی