بهینه سازی فرایند اکسایش کاتالیستی مونوکسیدکربن به روش سطح پاسخ

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 131-144

10.22078/pr.2018.3439.2573

مهناز پورخلیل؛ سعیده تشرفی؛ نصرت ایزدی؛ انسیه گنجی باباخانی


بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیک جذب آسفالتین بر روی نانوذره اکسید آهن سنتز شده

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 132-141

10.22078/pr.2015.522

بهروز میرزایی؛ نازیلا نقدی شایان؛ سید علی موسوی دهقانی


بهینه‌سازی ساختار کولرهای هوایی به منظور افزایش راندمان

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 133-143

10.22078/pr.2013.298

فاطمه گودرزوند چگینی؛ مهدی گوگل؛ رامین کرمی؛ حمیدرضا جاودان


بررسی پارامترهای موثر برجذب آسفالتین از تولوئن روی سطح مواد معدنی لیکا، پرلیت و بنتونیت

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 134-145

10.22078/pr.2017.755

سمیرا ویسی؛ محسن وفایی سفتی؛ محمد مهدی شادمان؛ صائب احمدی


اثر نفوذ هیدروژن با استفاده از غشاء بر انتخاب‌پذیری اتیلن خروجی از سیستم راکتوری دوتایی کاتالیزوری شامل راکتور فیشرتروپش

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 135-149

10.22078/pr.2017.794

فرهاد َشهرکی؛ عباس قره قاشی؛ کیانوش رزاقی؛ ستار قادر؛ محمد علی تورنگی


غربالگری و خالص‌سازی اختصاصی باکتری‌های تالاسواسپیرا و کروموهالوباکتر از لجن‌های نفتی از طریق کموتاکسی به نفت

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 136-145

10.22078/pr.2018.2849.2322

معصومه السادات شهیدی؛ مریم السادات میرباقری؛ گیتی امتیازی؛ عباس اخوان سپهی


بررسی پاک‌سازی خاک آلوده به نفت خام به‌روش زیستی با استفاده از بیوسورفکتانت رامنولیپید

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 136-147

10.22078/pr.2018.3356.2541

شکوفه ملک محمودی؛ حسین امانی؛ سیدمرتضی حسینی؛ حسن کریمی نژاد


بررسی آزمایشگاهی پدیده‌ مارانگونی حرارتی در بازیافت نفت پسمانده در یک ماتریس‌ شکاف‌دار

دوره 27، 5-96، آذر و دی 1396، صفحه 140-150

10.22078/pr.2017.2418.2116

پژمان ابوالحسینی؛ مریم خسروی؛ بهزاد رستمی؛ محمد مسعودی


بررسی تاثیر قطر ذرات از پیش تشکیل‌شده ژل‌پلیمر (پلی‌اکریل‌آمید و استات کروم) در کاهش نامتجانس تراوایی

دوره 27، 6-96، بهمن و اسفند 1396، صفحه 142-154

10.22078/pr.2017.2648.2224

اقدس حیدری؛ محسن وفایی‌سفتی؛ ابراهیم واشقانی‌فراهانی؛ مهسا باغبان صالحی؛ حسن نادری


بررسی توزیع انیدریت و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند قم واقع در تاقدیس یورتشاه

دوره 29، 98-6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 144-161

10.22078/pr.2019.3606.2646

فاطمه مظاهری؛ داریوش باغبانی؛ جهانبخش دانشیان؛ فرج اله فیاضی؛ داوود جهانی؛ رحیم کدخدائی ایلخچی


بهینه‌سازی شرایط اختلاط مواد ضایعاتی برای اصلاح قیر پایه با استفاده از طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه

دوره 33، 1402-5، آذر و دی 1402، صفحه 37-50

10.22078/pr.2023.5030.3246

اشکان ایروانچی؛ وحید کیارستمی؛ محمد حجتی؛ محمد رضا منافی؛ مهران دولو