ئه یک روش آزمایشگاهی کنترل تولید ماسه با ایجاد مقاومت فشاری و حداقل کاهش نفوذپذیری سنگ مخزن

دوره 32، 1401-3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 66-78

10.22078/pr.2022.4770.3141

احسان خامه‌چی؛ امیر میرزایی؛ محمود اکبری؛ رضا دوستی


ارائه رابطه نیمه‌تجربی نوین به منظور طراحی جداسازهای دوفازی

دوره 31، 1400-3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 71-89

10.22078/pr.2021.4389.2992

مهدی فدائی؛ محمدجواد عامری‌شهرابی؛ یوسف رفیعی؛ محمد رضا حسین زاده؛ علی سلمانی سیاح؛ کیوان قربانپور


مطالعه آزمایشگاهی اثر تزریق آب با شوری کم همراه با پلیمر بر تولید نفت سنگین

دوره 33، 1402-3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 71-87

10.22078/pr.2023.4877.3179

سید مهدی غنی زاده؛ الناز خداپناه؛ سید علیرضا طباطبائی‌نژاد


مطالعه آزمایشگاهی تعیین خواص دی‌الکتریک نفت‌های خام

دوره 31، 1400-5، آذر و دی 1400، صفحه 77-89

10.22078/pr.2021.4434.3008

علی محمد گارده؛ علی شکاری فرد؛ جابر طاهری شکیب


حذف کلرید منیزیم توسط غشاهای نانوفیلتراسیون تهیه شده از نانوذرات اکسید مس

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 77-90

10.22078/pr.2022.4700.3113

شکیبا قهیه ئی؛ عبدالرضا مقدسی؛ سمانه بنده علی؛ مرتضی حبیبی؛ مریم اسکندری


بررسی تأثیر هوشمندسازی یکی از میادین نفتی جنوب‌غرب ایران بر کاهش تولید آب و هزینه حفاری

دوره 32، 1401-3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 79-97

10.22078/pr.2022.4670.3101

هاجر پوران منجیلی؛ محمود البرزی؛ تورج بهروز؛ سید محمد سیدحسینی


شبیه‌سازی جریان عبوری از اریفیس در خطوط ورودی و خروجی ستون نفوذ حرارتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 82-97

10.22078/pr.2022.4560.3058

یونس امینی؛ جواد کریمی ثابت؛ محمد مهدی شادمان؛ ابوالفضل دستباز؛ امین حسنوند


سنتز ساده و سریع نانوکاتالیست‎های اسپینل منیزیم جهت تولید بنزیل تولوئن

دوره 33، 1402-3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 88-99

10.22078/pr.2023.5049.3256

بهگام رحمانی وحید؛ حامد نایب زاده


تخمین اشباع گاز با استفاده از مدل‌سازی و آنالیز پاشش امواج لرزه‌ای

دوره 31، 1400-6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 89-102

10.22078/pr.2021.4427.3026

زهرا مددی؛ علی میثاقی؛ لطیف صمدی؛ محسن سیدعلی


استخراج نیکل از پسماند خاکستر نفت‌کوره با استفاده از فرآیند سونولیچینگ

دوره 30، 99-2، خرداد و تیر 1399، صفحه 90-102

10.22078/pr.2020.3832.2747

گلاویژ رحیمی؛ سید امید رستگار؛ فرهاد رحمانی چیانه


مقایسه کارکرد شبکه‌های عصبی مرسوم برای برآورد تخلخل در یکی از میدان‌های نفتی جنوب خاوری ایران

دوره 31، 1400-3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 90-105

10.22078/pr.2021.4318.2957

فرشاد توفیقی؛ پرویز آرمانی؛ علی چهرازی؛ اندیشه علی مرادی


نقش کانی‌شناسی و اجزاء تخریبی بر روند دیاژنز و تأثیر آن بر تکامل سیستم منافذ و کنترل کیفیت مخزنی در ماسه‌سنگ‌های کم تراوای حوضه مغان

دوره 31، 1400-5، آذر و دی 1400، صفحه 90-104

10.22078/pr.2021.4527.3040

رحیم کدخدائی ایلخچی؛ پیمان محمدی؛ محمدرضا میرزایی؛ فرزین فرزانه؛ نورآذر شکرزاده


بررسی اثرات مقیاس pH و امواج فراصوت برپایداری نانوذرات مس اکسید درفرآیند جوشش استخری

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 91-112

10.22078/pr.2022.4710.3114

محسن خوشه چین؛ سهراب فتحی؛ فرهاد سلیمی؛ اکبر محمدی دوست