بررسی آزمایشگاهی خاصیت آسفالتین‌زدایی سورفاکتنت شیمیایی تریتون ایکس-100 در سنگ‌های کربناته

دوره 31، 1400-5، آذر و دی 1400، صفحه 127-137

10.22078/pr.2021.4538.3044

سینا بازیار؛ معین نبی پور؛ امین اژدرپور؛ بیژن هنرور؛ نادیا اسفندیاری


بررسی عوامل مؤثر بر اندازه و شکل گرانول‌های γ-Al2O3 سنتز شده به‌روش گرانول‌سازی در روغن

دوره 33، 1402-3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 127-162

10.22078/pr.2023.4918.3197

حامد نایب زاده؛ علیرضا حیدری؛ علی احمد‌پور؛ ناصر ثقه‌الاسلامی؛ امیرحسین آزمون


بهینه‌سازی جداسازی آسفالتین از باقیمانده برج تقطیر در خلأ با استفاده از استخراج مایع-مایع به روش سطح-پاسخ

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 129-144

10.22078/pr.2022.4733.3125

رضا عسگری؛ وهب قلعه خندابی؛ علیرضا فضلعلی؛ محمودرضا نیک خلق؛ عبدالرضا مقدسی


مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتورهای جریان شعاعی هیدروژن‌زدایی پروپان و بررسی اثرتشکیل کک

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 131-141

10.22078/pr.2022.4697.3109

امیرحسین عودی؛ مجید حاجتی پور؛ شیوا یارمحمدیان


بررسی تجربی استخراج مایع-مایع و تحلیل جریان سه فازی گاز-مایع- مایع در یک میکروکانال

دوره 32، 1401-3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 131-145

10.22078/pr.2022.4690.3104

حسین علیخانی؛ مهدی ستاری نجف آبادی؛ مسعود حق‌شناس‌فرد


طراحی سیستم کنترل پیشبین غیرخطی مبتنی بر مدل برای فرازآوری با استفاده از پمپ الکتریکی درون‌چاهی

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 145-161

10.22078/pr.2022.4734.3124

فریدالدین میرزایی هرسینی؛ مهدی نظری صارم؛ آرمین حسینیان


حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برش‌های هیدروکربنی در پالایشگاه

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 146-156

10.22078/pr.2022.4364.2983

علیرضا فضلعلی؛ سلمان بهمنی؛ هدیه غفاری؛ محمد آقایی؛ عبدالرضا مقدسی


بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی کمپلکس سطحی جهت ازدیاد برداشت نفت به‌وسیله تزریق آب مهندسی شده

دوره 33، 1402-4، مهر و آبان 1402، صفحه 154-165

10.22078/pr.2023.5036.3249

فاضل زارع خفری؛ فاطمه خاموشی ابرقویی؛ مهدی نظری صارم


حذف زیستی نفتالین و هگزادکان توسط جدایه بومی Bacillus thuringiensis

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 157-167

10.22078/pr.2022.4569.3064

فیروزه غلامی؛ علیرضا حبیبی؛ سمیرا پاکدل؛ علی بهشتی آل آقا؛ روح الله شریفی