انتخاب مکان پیاده سازی پایلوت ازدیاد برداشت در توسعه میادین هیدروکربنی بالغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه صنعتی شریف

10.22078/pr.2020.4303.2951

چکیده

ریسک سرمایه گذاری در پروژه های ازدیاد برداشت به علت عدم قطعیت های زمین شناسی- مخزنی و هزینه زیاد پیاده سازی این پروژه ها، بالا است. از اینرو، از رویکرد اجرای ازدیاد برداشت در مقیاس پایلوت در میدان هیدروکربنی استفاده می شود. انتخاب مکان پایلوت در میدان هیدروکربنی یکی از عوامل مهم در این راستا است، چرا که نتایج پیاده سازی پایلوت به کل میدان هیدروکربنی تسری داده خواهد شد.
در این پژوهش با استفاده از شبیه سازی مخزن، نقشه های سه بعدی ضریب بازیافت بدست می آید. سپس سطح مخزن نفتی به نواحی کاندیدای پایلوت تقسیم بندی می شود. آرایه ضریب بازیافت مترتب بر این نواحی با استفاده از روش خوشه بندی هیبریدی میانگین کا- سلسله مراتبی به صورت بهینه خوشه بندی می شوند. برای بدست آوردن تعداد خوشه ها، از شاخص سیلهوتی استفاده می شود. با شناسایی خوشه غالب که شامل بیشترین تعداد نواحی کاندیدای پایلوت است می توان مرکز ثقل این خوشه را محاسبه و نزدیکی به آنرا به عنوان یکی از معیارهای انتخاب مکان پایلوت لحاظ کرد. معیارهای عملیاتی و اقتصادی هم در انتخاب مکان پایلوت دخیل هستند. در نهایت با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس، می توان شاخص فرصت پایلوت در هر ناحیه کاندیدا را محاسبه کرد. بر اساس مقدار این شاخص می توان نواحی کاندیدای پایلوت را اولویت بندی و ناحیه با اولویت اول را جهت اجرای پایلوت انتخاب کرد. در نهایت، نتایج بکارگیری روش شناسی فوق در یکی از مخازن نفتی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhanced Oil Recovery Pilot Area Selection in Mature Fields Development

نویسندگان [English]

  • ‌‌S. Mahdia Motahhari 1
  • Mehdi Rafizadeh 1
  • S.Mahmoud Reza Pishvaie 2
  • Mohammad Ahmadi 1
1 Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)
2 Sharif University of Technology
چکیده [English]

There is a high investment risk of executing EOR (Enhanced Oil Recovery) projects, due to reservoir-geology uncertainties and high cost of implementation. Hence, pilot scale EOR, in hydrocarbon field, is implemented. Moreover, selection of the pilot area, in the hydrocarbon field, is one of the key factors, since the results of the pilot implementation will be extended to the entire field.
In this study, reservoir simulation is applied to determine the three-dimensional reservoir quality maps of recovery factor. Subsequently, hydrocarbon field will be segmented into pilot candidate areas. Afterwards, the pilot candidate areas based on its recovery factor array, are optimally clustered using hybrid hierarchical k-means clustering method. The silhouette index is utilized to obtain the number of clusters. The dominant cluster is the one with the highest number of pilot candidate areas according to clustering method. Subsequently, the proximity of each pilot candidate area to the center of dominant cluster could be used as one of the pilot area selection criteria. Moreover, Operational and economic criteria are also involved in choosing a pilot area. Finally, TOPSIS (Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal) as multi-criteria decision-making methods are applied to calculate the pilot opportunity index in each candidate area. The pilot candidate areas could be prioritized based on the value of this index and the first priority area may be selected for pilot implementation. Ultimately, the whole methodology is carried out for a real hydrocarbon field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mature fields development
  • EOR-Pilot candidate area
  • Hybrid clustering method
  • TOPSIS decision making method
  • Silhouette index