بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

 • چاهشوری، رباب [1] دانشکده مهندسی نفت گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • چپرلی، علی [1] دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • چراغ سحر، احسان [1] دانشکده مهندسی نفت و گاز، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • چرچی، عباس [1] استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چرچی، نازنین [1] مرکز تحقیقات مواد نانوساختار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز ایران
 • چشم گرم، هدایت [1] گروه مهندسی نفت، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • چنگیز، نوشین [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
 • چهاردولی، محمد [1] دانشکده مهندسی نفت و گاز، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • چهرازی، علی [1] پژوهشکده علوم زمین، پردیس پژوهش و صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • چهرازی، علی [1] شرکت نفت فلات قاره، تهران، ایران
 • چهرازی، علی [1] شرکت نفت فلات قاره، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران
 • چهرازی، علی [1] پژوهشکده علوم زمین،پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • چهرازی، علی [1] گروه پژوهش و توسعه شرکت نفت فلات قاره ایران

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضیایی، فرشید [1] پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 • ضیایی راد، سعید [1] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ضرغامی، رضا [1] گروه مهندسی مکانیک ‌سنگ، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ایران
 • ضرغامی، رضا [1] آزمایشگاه سیستم‌های چند فازی، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گرامی، شهاب [1] شرکت ملی نفت ایران، رئیس پژوهش سیالات مخزن، پژوهشکده ازدیاد برداشت
 • گرامی، شهاب [1] پژوهشکده ازدیاد برداشت مخازن، شرکت ملی نفت، تهران، ایران
 • گرامی، شهاب [1] پژوهشکده ازدیاد برداشت مخازن نفت و گاز، شرکت ملی نفت، تهران، ایران