بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

 • چاهشوری، رباب [1] دانشکده مهندسی نفت گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • چپرلی، علی [1] دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • چراغ سحر، احسان [1] دانشکده مهندسی نفت و گاز، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • چرچی، عباس [1] استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چرچی، نازنین [1] مرکز تحقیقات مواد نانوساختار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز ایران
 • چشم گرم، هدایت [1] گروه مهندسی نفت، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • چنگیز، نوشین [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
 • چهاردولی، محمد [1] دانشکده مهندسی نفت و گاز، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • چهرازی، علی [1] پژوهشکده علوم زمین،پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • چهرازی، علی [1] گروه پژوهش و توسعه شرکت نفت فلات قاره ایران
 • چهرازی، علی [1] شرکت نفت فلات قاره، تهران، ایران
 • چهرازی، علی [1] شرکت نفت فلات قاره، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران
 • چهرازی، علی [1] پژوهشکده علوم زمین، پردیس پژوهش و صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک