دوره و شماره: دوره 16، شماره 53، مرداد و شهریور 1385، صفحه 1-94