دوره و شماره: دوره 14، شماره 49، مرداد و شهریور 1383، صفحه 1-74