دوره و شماره: دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 1-194 
اثر تترا ان- بوتیل آمونیوم فلوراید بر بهبود شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان

صفحه 4-10

10.22078/pr.2014.403

ابوالفضل محمدی؛ مهرداد منطقیان؛ علی حق‌طلب؛ امیرحسین محمدی؛ سید محمود موسوی صفوی