دوره و شماره: دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 1-196 
ساخت نانو ذره نیکل پوشش‌دار و بررسی کاربرد آن در روانکارها

صفحه 54-62

10.22078/pr.2016.452

مرضیه شکرریز؛ فروزان حاجی علی اکبری؛ الهه ابراهیم پورضیایی


بررسی و تعیین مدل مناسب تراوایی نسبی آب- نفت در مخازن کربناته ایران

صفحه 114-122

10.22078/pr.2016.458

حامد همت پور؛ مصطفی نعمت زاده؛ محمدرضا اصفهانی؛ حسام آلوکی بختیاری


تخمین حجم شیل با استفاده از نمودار تصویری FMI

صفحه 170-174

10.22078/pr.2016.463

محسن عزتی؛ بهمن سلیمانی؛ فرهاد خوشبخت؛ محمد صفرخان مؤذنی