دوره و شماره: دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 1-216 
عوامل موثر بر کیفیت مخزنی سازند سورمه فوقانی (عرب) در میادین بلال و سلمان - خلیج فارس

صفحه 68-81

10.22078/pr.2015.534

رومینا همپائیان؛ حسین رحیم‌پور بناب؛ محمدرضا کمالی؛ سیدرضا موسوی حرمی


تحلیل AVO بر روی مخزن ماسه سنگی غار در میدان هندیجان

صفحه 108-122

10.22078/pr.2015.537

محمد طیبی؛ مجید نبی بیدهندی؛ بهزاد نظری؛ حسین خوشدل


مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس

صفحه 137-148

10.22078/pr.2015.539

ارسلان زینل زاده؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ محمد کسایی نجفی؛ مریم میرشاهانی