اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جعفر توفیقی داریانی

مهندسی شیمی استاد دانشگاه تربیت مدرس

towfighimodares.ac.ir

سردبیر

محمدرضا احسانی

مهندسی شیمی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

ehsanimrcc.iut.ac.ir
02148253271

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رضا رضایی

استاد دانشگاه کرتین استرالیا

r.rezaeecurtin.edu.au

مهراب مهرور

مهندسی شیمی استاد دانشگاه رایرسون کانادا

mmehrvarryerson.ca

فرهاد عین مظفری

مهندسی شیمی استاد دانشگاه رایرسون کانادا

fmozaffaryerson.ca

شاپور وثوقی

استاد دانشگاه کانزاس آمریکا

shapourku.edu

محمدرضا کمالی

دانشگاه ادیث کاوان استرالیا

kamalimryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سیدرضا موسوی حرمی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

harami2004yahoo.com

حمیدرضا آقابزرگ

مهندسی شیمی استاد پژوهشگاه صنعت نفت

aghabozorghrripi.ir

محمدرضا امیدخواه

استاد دانشگاه تربیت مدرس

omidkhahmodares.ac.ir

داریوش باستانی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

bastanisharif.edu

محسن مسیحی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

masihisharif.edu

محمدرضا جعفری نصر

استاد پژوهشگاه صنعت نفت

nasrmrjripi.ir
02148253251

فریبرز رشیدی

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

rashidiaut.ac.ir

علی‌اکبر سیف‌کردی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

safekordisharif.edu

محسن نصر اصفهانی

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

mnasrcc.iut.ac.ir

مهدی نکومنش

استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.nekoomaneshippi.ac.ir

ابراهیم واشقانی فراهانی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

evfmodares.ac.ir

منوچهر وثوقی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

vosoughisharif.edu

علی کدخدائی

استاد دانشگاه تبریز

kadkhodaie_alitabrizu.ac.ir

احسان خامه چی

بهینه سازی تولید، فرازآوری مصنوعی و هوش مصنوعی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

khamehchiaut.ac.ir

محمدحسین غضنفری

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

ghazanfarisharif.edu

فرهاد خراشه

استاد دانشگاه صنعتی شریف

khorashesharif.ir

علیمراد رشیدی

مهندسی شیمی استاد پژوهشگاه صنعت نفت

rashidiamripi.ir
48252092

ترانه جعفری بهبهانی

مهندسی شیمی دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت

jafaritripi.ir

مدیر اجرایی

افسانه مرادیان

پژوهشگاه صنعت نفت

moradiantripi.ir