اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جعفر توفیقی داریانی

مهندسی شیمی استاد دانشگاه تربیت مدرس

towfighimodares.ac.ir

سردبیر

محمدرضا احسانی

مهندسی شیمی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

ehsanimrcc.iut.ac.ir
02148253271

اعضای هیات تحریریه

حمیدرضا آقابزرگ

استاد پژوهشگاه صنعت نفت

aghabozorghrripi.ir

سیدابوالقاسم امام‌زاده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

emamzadehagmail.com

محمدرضا امیدخواه

انرژی‌های ‌تجدید‌ناپذیر , غشا - طراحی فرایند - بازیافت انرژی استاد دانشگاه تربیت مدرس

omidkhahmodares.ac.ir

داریوش باستانی

استخراج‌مایع-مایع استاد دانشگاه صنعتی شریف

bastanisharif.edu

محسن مسیحی

جریان سیال در محیطهای متخلخل استاد دانشگاه صنعتی شریف

masihisharif.edu

جعفر توفیقی داریان

واکنشهای‌کاتالیستی و غیر‌کاتالیستی استاد دانشگاه تربیت مدرس

towfighimodares.ac.ir

محمدرضا جعفری نصر

استاد پژوهشگاه صنعت نفت

nasrmrjripi.ir
02148253251

فریبرز رشیدی

مهندسی بهره‌برداری استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

rashidiaut.ac.ir

علی‌اکبر سیف‌کردی

کنسروها و آبمیوه‌ها استاد دانشگاه صنعتی شریف

safekordisharif.edu

محمدرضا کمالی

استاد پژوهشگاه صنعت نفت

kamalimrripi.ir

محمدرضا محمدزاده عطار

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

attarcic.aut.ac.ir

سیدرضا موسوی حرمی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

harami2004yahoo.com

محسن نصر اصفهانی

برج‌تقطیر استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

mnasrcc.iut.ac.ir

مهدی نکومنش

استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.nekoomaneshippi.ac.ir

ابراهیم واشقانی فراهانی

زیست‌فرایندها استاد دانشگاه تربیت مدرس

evfmodares.ac.ir

شاپور وثوقی

استاد دانشگاه کانزاس آمریکا

shapourku.edu

حسن عربی

پلیمریزاسیون استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

h.arabiippi.ac.ir

منوچهر وثوقی

بیوتکنولوژی غذایی استاد دانشگاه صنعتی شریف

vosoughisharif.edu

محمدرضا احسانی

مهندسی شیمی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

ehsanimrcc.iut.ac.ir
021-48253606

رحمت ستوده قره باغ

سیالات‌چند‌فازی استاد دانشگاه تهران

sotudehut.ac.ir

فرهاد عین مظفری

مهندسی شیمی استاد دانشگاه رایرسون کانادا

fmozaffaryerson.ca

مهراب مهرور

مهندسی شیمی استاد دانشگاه رایرسون کانادا

mmehrvarryerson.ca

علی کدخدائی

دانشیار دانشگاه تبریز

kadkhodaie_alitabrizu.ac.ir

احسان خامه چی

بهینه سازی تولید، فرازآوری مصنوعی و هوش مصنوعی دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

khamehchiaut.ac.ir

محمدحسین غضنفری

مهندسی‌نفت و مخازن دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

ghazanfarisharif.edu

فرهاد خراشه

استاد دانشگاه صنعتی شریف

khorashesharif.ir

علیمراد رشیدی

مهندسی شیمی استاد پژوهشگاه صنعت نفت

rashidiamripi.ir
48252092

ترانه جعفری بهبهانی

مهندسی شیمی دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت

jafaritripi.ir