ساخت و بررسی بتونهای عایق حرارت بر پایه ورمیکولیت وپرلیت داخل کشور

چکیده

سالانه مقادیر زیادی بتون‌های عایق حرارت به صورت وارداتی در صنایع مختلف کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که ارزبری قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد . عمده‌ی این نوع عایق‌ها هنگام نصب و راه اندازی کارخانجات و همراه تجهیزات اولیه وارد کشور می‌شود. حتی پس از شروع به کار کارخانجات نیز هنگامی که جداره عایق به تعویض یا تعمیر نیاز دارد با توجه به خرید اولیه از خارج ،مواد لازم از منابع خارجی تامین می‌شوند. در تحقیق حاضر دو نمونه بتون عایق بر پایه پرلیت و ورمیکولیت  که در داخل کشور طراحی شده است با خواص برخی از بتون های عایق وارداتی پر مصرف مقایسه شده است . با توجه به خواص فیزیکی بسیار مهم اندازه‌گیری شده این بتون‌ها شامل وزن مخصوص و استحکام در دماهای مختلف و همچنین نتایج حاصل از آزمایشPLC ، نشانگر تشابه خواص مهم بتون عایق حرارت ساخته شده با نمونه‌های خارجی می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Fabricating and Studying of Heat Insulator Concretes on Based on Internal Vermiculit and Pearlite

چکیده [English]

Annually, a lot of imported heat insulator Concretes, are used for which a considerable amount of exchange expenses are allocated. most kinds of these insulator concretes are imported during foundation and installation of the factories accompanied by primary facilities and supplies. Even, after a short time the factories began to work, whenever the walls of the insulators are required to be changed or repaired regarding the primary purchase from abroad, the required substances will be provided by foreign sources.At the present research two kinds of insulator concretes on the basis of internal pearlite and vermiculit have been designed and their properties have been compared to those imported insulators concretes with excessive applications. Regarding their measured physical properties including density and strength in different temperatures and also PLC test, the obtained results indicate the similarity in significant properties of internal fabricated head insulator concretes whit foreign samples.
 
 

 

]1[.رحیم نقی زاده ، آزمایشگاه دیر گداز ، دانشگاه علم وصنعت،1378.
]2[.علیرضا احمدی ، عایق و عایق کاری ، واحد آموزش پتروشیمی بندر امام خمینی، 1367.
]3[.گروه مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی شریف ، دیر گدازها ( انواع ، خواص ، کاربردها)، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه       صنعتی شریف،1361.
]4[.جرالد روتشکا ، مواد دیرگداز ، ( ترجمه : بهزاد میر هادی ) ، تهران دانشگاه علم وصنعت ایران، 1377. 
]5[.سید حسین میرحسینی ، علیرضا سلمان مهاجر ، ساخت بتونهای عایق حرارت با کیفیت برتر در داخل کشور با حداکثر استفاده از          مواد اولیه داخلی ، طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات سرامیک جهاد دانشگاهی استان یزد،1381.
]6[.فرهاد گلستانی فرد ، علیرضا سلمان مهاجر ، بررسی نسوز و عایق‌های مصرفی در صنایع پتروشیمی و انتخاب برترین انواع آن‌ها ،        طرح تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت ایران – تحقیق و توسعه‌ی پتروشیمی ایران، 1378.
[7].A.S.Mohager,F.Golestanifard,”New Aproaches to Refractory Castables linings in Copper Casting Wheel and          
     Launderes”, UNITECR01,, November-4th to7th , Cancun. Mexico,2001.
[8].Semjon   D. Friedman , Robert  W. Mekinney , chia – chia Du , Robert  M . Spotnitz, shaohai  Wu , "     
     Vermiculite  composition with Improued   thermal Expansion   properties " U.S patent , 5 ,340 , 588   Aug .    
      23 , 1999.