تعیین واحدهای جریان با استفاده از روش منطقه‌بندی آماری و نمودار لورنز اصلاح شده بر مبنای چینه‌نگاری در میدان گازی تابناک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، دانشکده مهندسی نفت

2 دانشگاه صنعت نفت اهواز، دانشکده مهندسی نفت

3 دانشگاه فلوریدا مرکزی دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر، آزمایشگاه تحقیقاتی بینایی ماشین فلوریدا، آمریکا

چکیده

هدف از بررسی ویژگی‌های مخزن، مشخص کردن توزیع فضایی شاخص‌های پتروفیزیکی مانند تخلخل و تراوایی می‌باشد. روابط تخلخل و تراوایی می‌تواند در چارچوب واحدهای جریانی و به منظور تعیین سنگ‌های مخزنی ناهمگن به کار گرفته شود. یک واحد جریان، حجمی از سنگ مخزن است که به طور عمودی و جانبی پیوسته و قابل پیش‌بینی بوده و خصوصیات زمین‌شناسی و پتروفیزیکی تأثیرگذار بر جریان سیال در درون آن ثابت می‌باشد. تعیین واحدهای جریانی در مخزن و بررسی آنها، برای شناخت دقیق مخزن و نیز برای شبیه‌سازی مخزن توسط نرم‌افزارهای شبیه‌سازی، ضروری است. در این مطالعه واحدهای جریانی بر اساس دو روش منطقه‌بندی آماری و نمودار لورنز اصلاح شده بر مبنای چینه‌نگاری (SMLP)، در میدان گازی تابناک مشخص شده است. برای تعیین این واحدها، از تلفیق داده‌های پتروفیزیکی و مقایسه تخلخل و تراوایی مغزه در سه چاه استفاده شده است. با مقایسه واحدهای جریانی حاصل از این دو روش مشخص شد که تطابق نسبتاً خوبی در زون‌های تراوا میان روش‌های مذکور وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Flow-units Using Methods of Statistical Zonation and Application of Stratigrafic Modified Lorenz Plot in Tabnak Feild

نویسندگان [English]

  • Seyed Kourosh Mahjour 1
  • Mohammad Kamal Ghasem Al-Askari 2
  • Hesam aldin Sharifi 1
  • Mehdi Mahmoud kelayeh 3
1 Department of Petroleum Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Petroleum University of Technology, Ahwaz, Iran
3 Department of Computer Engineering, Central Florida University, Florida, U. S. A
چکیده [English]

The goal of investigating reservoir characteristics is to determine petrophysical properties such as porosity and permeability. The porosity and permeability relationships in the framework of flow units can be used to characterize heterogeneous reservoir rocks. A flow unit is defined as a volume of reservoir rock which is laterally and vertically correlatable and predictable. Moreover, the geological and petrophysical properties which affect the fluid flow within a reservoir are constant. Determining and investigating flow units in a reservoir are necessary in order to characterize the reservoir precisely and simulate it with simulation software packages. In this study, flow units were calculated with two methods, namely the statistical reservoir zonation technique and stratigraphic modified Lorenz plot (SMLP), in Tabnak gas field. To determine these units, the combinations and comparison of petrophysical properties, such as porosity and permeability, of three wells were used. The comparison of results showed that flow units determined by these two approaches were nearly in agreement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flow Units
  • Statistical Reservoir Zonation Technique
  • Stratigraphic Modified Lorenz Plot
  • Porosity
  • Permeability
1]. Abbaszadeh M., Fujii H. and Fujimoto F., Permeability prediction by hydraulic flow units theory and applications, SPE Format. Evaluate., 11: 263-271, 1996.
[2]. Shedid A. S. and Reyadh A. A., “A New Approach of Reservoir Description of Carbonate Reservoirs”, SPE 74344, 1- 10,2002.
[3]. Testerman J. D., “A Statistical Reservoir-Zonation Technique”, SPE. JPT, pp. 889-893, Aug. 1962.
[4]. Gunter G. W., Finneran J. M., Hartmann D. J. and Miller J. D., “Early Determination of Reservoir Flow Units Using an Integrated Petrophysical Method”, SPE. 38679, pp. 1-8, 1997.
[5]. Pars Petro Zagros Co., (PPZ) ,www.ppz.ir, 2003.
[6]. Godwin O., Egbele E., and Onyekonwu M., “A statistical approach to reservoir zonation”, paper SPE 88962 presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Abuja, Aug. pp. 2-4, 2004.
[7]. Harter H. L., Critical Values for Duncans New Multiple Range Test, Biometrics 16, 671, 1960.
[8]. Gomes J. S., Ribeiro M. T., Strohmenger C. J., Negahban S., and Kalam M. Z., “Carbonate Reservoir Rock Typing – The Link between Geology and SCAL”, SPE 118284, 1-14,2008.
[9]. Chopra, A. K. et al., Development of Reservoir Description To Aid in Design of EOR Projects, SPE reservoir engineering, May 1998.