مطالعه آزمایشگاهی و عددی مسدودسازی انتخابی در ازدیاد برداشت میکروبی نفت در میکرومدل شیشه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

یکی از مکانیسم‌های مؤثر ازدیاد برداشت میکروبی یا شیمیایی نفت، مسدودسازی انتخابی مسیرها و گلوگاه‌ها می‌باشد. در بخش آزمایشگاهی این پژوهش، ابتدا محلول آبی باکتری صاف شده رگ وان به درون میکرو مدل نا‌همگن اشباع از نفت تزریق شد. هدف عمده در این بخش، بررسی تأثیر سلول باکتری در بهبود سیلاب‌زنی و مقایسه آن با آب خالص بود. تزریق آب بدون باکتری منجر به بازیافت 41% نفت شد، درحالی‌که تزریق محلول باکتری رگ وان، بازیافت نهایی نفت را به 48% افزایش داد. در بخش شبیه‌سازی، از یک هندسه ناهمگن دو بعدی به‌عنوان محیط متخلخل استفاده شد. به منظور به‌دست آوردن توزیع سیالات آب-نفت معادلات نویر و استوکس در حالت ناپایا حل گردیدند. هندسه محاسباتی با استفاده از مش‌های مثلثی گسسته‌سازی گردید و آزمون استقلال از مش نشان داد که نتایج حاصله وابسته به اندازه مش‌ها نیستند. با استفاده ازهفت مدل مختلف، اثر مکانیزم مسدودسازی انتخابی در گلوگاه‌ها و مسیرها به‌دقت مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که توزیع سیالات در ابعاد حفرات کاملا وابسته به توزیع این گلوگاه‌ها و موانع می‌باشد. وجود انسدادهای انتخابی در میانه مسیر قطر اصلی ماتریکس مقدار نفت زیادی را در میانه مسیر به تله انداخت که منجر به کاهش بازیافت نهایی در مقایسه با مدل‌های دیگر شد. پس از انسداد مسیر قطری، سیال ترشونده به ناچار از مسیر‌های جانبی واقع در بالا و پایین ماتریکس خود را به خروجی رسانده و رخنه رخ می‌دهد. نشان داده شد که در تمام مدل‌ها، مقدار بازیافت نفت بعد از انسداد مسیرها و گلوگاه‌ها با تراوایی بالا در مقایسه با حالت عدم وجود انسداد افزایش یافت. مدل‌های شماره 2، 4 و 6 تقریبا به مقدار بازیافت یکسانی دست یافتند در حالی‌که توزیع سیالات در این مدل‌ها مختلف بود. نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان داد که روش میدان فازی کاهن-هیلیارد می‌تواند به طور واقع بینانه تری حرکت آب و نفت در ابعاد حفرات را تحت مکانیزم مسدود سازی انتخابی پیش‌بینی کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and Numerical Analysis of Selective Plugging during Microbial Enhanced Oil Recovery in a Glass Micromodel

نویسندگان [English]

  • Ehsan Sabooniha 1
  • Mohammad Reza Rokhforouz 2
  • Shahab Ayatollahi 2
1 Department of Petroleum Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2 Department of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Selective plugging is one of the most effective mechanisms in microbial and chemical enhanced oil recoveries. In the experimental section, the water solution of purified Acinetobacter sp. and distilled water were injected to an oil saturated heterogeneous micromodel porous media. The main goal of this experiment was to examine the effect of water-bacteria cell solution in the water flooding performance and to compare it with pure water flooding. Pure water injection could expel oil by 41% while the bacterial solution injection was resulted in higher oil recovery, i.e. 7%  improvement. In the simulation section, a heterogeneous geometry was used as porous media. To obtain water and oil distribution, Navier-Stokes equations were solved in time-dependent mode. Computational domain was discretised using triangular meshes. Moreover, the mesh independency analysis showed that the results are not dependent to the size of meshes. Seven different models were constructed to evaluate the influences of selective plugging in our porous media’s throats and routes during this process; moreover, the results illustrated that pour size fluid distribution is strongly related to the plugging distribution. After plugging of main diameter, wetting fluid inevitably exits from sidelong routes located in top and bottom of the matrix. It was shown in each model that the oil recovery was increased after throats, and routes were plugged in comparison with no plug model. Models no. 2, 4, and 6 had almost the same recovery while fluid distribution was different. The obtained results showed that Cahn-Hilliard phase field method can accurately predict water-oil displacement on pore scale under the selective plugging mechanism.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacteria Cell
  • Selective Plugging
  • Microbial Enhanced Oil Recovery
  • Micromodel
[1]. Suthar H., Hingurao K., Desai A. and Nerurkar A., “Selective plugging strategy-based microbial-enhanced oil recovery using Bacillus licheniformis TT33,” Journal of Microbiology and Biotechnology, Vol 19. No.10, pp. 1230-12, 2009.##
[2]. Rabiei A., Sharifinik M. Niazi A., Hashemi A. and Ayatollahi Sh., “Core flooding tests to investigate the effects of IFT reduction and wettability alteration on oil recovery during MEOR process in an Iranian oil reservoir,” Applied Microbiology and Biotechnology,. Vol. 97, No. 13, pp. 5979-5991, 2013.##
[3]. Jack T. R., Stehmeier L. G., Islam M. R. and Ferris F. G., “Ch. F-6 microbial selective plugging to control water channeling, in developments in petroleum science,” C.D. Erle, Editor., Elsevier, pp. 433-440, 1991.##
[4]. Karimi M., Mahmoodi M. Niazi A. Al-Wahaibi Y. and Ayatollahi Sh., “Investigating wettability alteration during MEOR process, a micro/macro scale analysis,” Colloids and Surfaces B: Biointerface, Vol. 95, pp. 129-136, 2012.##
[5]. Khajepour H., Mahmoodi M., Biria D., and ShahabAyatollahi, “Investigation of wettability alteration through relative permeability measurement during MEOR process a micromodel study,” Journal of Petroleum Science and Engineering,Vol.120, pp. 10-17, 2014##
[6]. Garland T. M., “Selective plugging of water injection wells,” Journal of Petroleum Technology, Vol. 18, No. 12, pp. 1, 550- 1, 560, 1966.##
[7]. Afrapoli M. S., Alipour S. and Torsaeter O., “Fundamental study of pore scale mechanisms in microbial improved oil recovery processes,” Transport in Porous Media,Vol. 90, No. 3, pp. 949-964, 2011.##
[8]. Jack T., Shaw J., Wardlaw N. and Costerton J. W., “Microbial plugging in enhanced oil recovery,” Developments in Petroleum Science, Vol. 22, pp. 125-149, 1989.##
[9]. Armstrong R. T. and Wildenschild D., “Investigating the pore-scale mechanisms of microbial enhanced oil recovery,” Journal of Petroleum Science and Engineering,Vol. 94, pp. 155-164, 2012.##
[10]. Karadimitriou N. and Hassanizadeh S., “A review of micromodels and their use in two-phase flow studies,”Vadose Zone Journal,Vol. 11, No. 3, 2012.##
[11]. Liu Z. and H. Wu, “Pore-scale modeling of immiscible two-phase flow in complex porous media,” Applied Thermal Engineering,Vol. 93, pp. 1394-1402, 2016.##
[12]. Richardson L. F., “The collected papers of lewis Fry richardson,” Vol. 1. 1993, CUP Archive.##
[13]. Huang H., Huang J. J. and Lu X. Y., “Study of immiscible displacements in porous media using a color-gradient-based multiphase lattice Boltzmann method,” Computers & Fluids,Vol. 93, pp. 164-172, 2014.##
[14]. Zhang J., “Lattice boltzmann method for microfluidics: models and applications,” Microfluidics and Nanofluidics,Vol. 10, No.1, pp. 1-28, 2011.##
[15]. Blunt M. and King P., “Relative permeabilities from two-and three-dimensional pore-scale network modelling,”  Transport in Porous Media, Vol. 6, No.4, pp. 407-433, 1991.##
[16]. Piri M. and Blunt M. J., “Three-dimensional mixed-wet random pore-scale network modeling of two-and three-phase flow in porous media. I. Model description,” Physical Review E, Vol. 71, No. 2, 2005.##
[17]. Raeini A. Q., Bijeljic B. and Blunt M. J., “Generalized network modelling: capillary-dominated two-phase flow-model description,” Doi arXiv preprint arXiv 1707.02788, 2017.##
[18]. Gunde A. C., Bera B. and Mitra S. K., “Investigation of water and CO2 (carbon dioxide) flooding using micro-CT (micro-computed tomography) images of Berea sandstone core using finite element simulations,” Energy, Vol. 35. No. 12, pp. 5209-5216, 2010.##
[19]. Raeini A. Q., Blunt M. J. and Bijeljic B., “Modelling two-phase flow in porous media at the pore scale using the volume-of-fluid method,” Journal of Computational Physics, Vol. 23, No. 17, pp. 5653-5668, 2012.##
[20]. Maaref S., Rokhforouz M. R. and Ayatollahi S., “Numerical investigation of two phase flow in micromodel porous media: effects of wettability, heterogeneity, and viscosity,” The Canadian Journal of Chemical Engineering,  DOI: 10.1002/cjce.22762, 2017.##
[21]. Rokhforouz M. R., Rabbani A., Ayatollahi Sh. and Taghikhani V., “Numerical analysis of heat conduction treated with highly conductive copper oxide nanoparticles in porous media,” Special Topics & Reviews in Porous Media: An International Journal, Vol. 7, No.2, 2016.##
[22]. Krol M. M., Mumford G., Johnson L. and E.Sleep, “Modeling discrete gas bubble formation and mobilization during subsurface heating of contaminated zones,” Advances in Water Resources,Vol. 34, No.4, pp. 537-549, 2011.##
[23]. Lenormand R., “Flow through porous media: limits of fractal patterns,” in Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical,Physical and Engineering Sciences, The Royal Society, 1989.##
[24]. Meakin P. and Tartakovsky A. M., “Modeling and simulation of porescale multiphase fluid flow and reactive transport in fractured and porous media,” Reviews of Geophysics, Vol. 47, No. 3, 2009.##
[25]. Amiri H. A. and Hamouda A., “Evaluation of level set and phase field methods in modeling two phase flow with viscosity contrast through dual-permeability porous medium,” International Journal of Multiphase Flow, Vol. 52, pp. 22-34, 2013.##
[26]. Amiri H. A. and Hamouda A., “Pore-scale modeling of non-isothermal two phase flow in 2D porous media: Influences of viscosity, capillarity, wettability and heterogeneity,” International Journal of Multiphase Flow, Vol. 61, pp. 14-27, 2014.##
[27]. Riazi M., Jamiolahmady M. and Sohrabi M., “Theoretical investigation of pore-scale mechanisms of carbon ated water injection,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol.75, No. 3, pp. 312-326, 2011.##
[28]. Rokhforouz M. R. and Akhlaghi Amiri H. A., “Phase-field simulation of counter-current spontaneous imbibition in a fractured heterogeneous porous medium,” Physics of Fluids, Vol. 29, No. 6, https://doi.org/10.1063/1.4985290  2017.##
[29]. Phuong, K., Hanazaki Sh., Kakii K. and Nikata T., “Involvement of Acinetobacter sp. in the floc-formation in activated sludge process,” Journal of Biotechnology, Vol.4, No.157, pp. 505-511, 2012.##
[30]. Soudmand-asli A., Ayatollahi Sh., Mohabatkar H., Zareie M. and Shariatpanahi F., “The in situ microbial enhanced oil recovery in fractured porous media,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 58, No.1,  pp. 161-172, 2007.##
[31]. Multiphysics C., “Comsol multiphysics user guide (version 4.3 a),” COMSOL, AB, pp. 39-40, 2012.##
[32]. Cahn J. W. and Hilliard J. E., “Free energy of a nonuniform system. I. Interfacial free energy,” The Journal of Chemical Physics, Vol. 28, No.2, pp. 258-267, 1958.##