دوره و شماره: دوره 20، شماره 63، مهر و آبان 1389، صفحه 1-96