دوره و شماره: دوره 26، 4-95 - شماره پیاپی 89، آذر و دی 1395، صفحه 1-212 
بررسی تولید هیدروژن با استفاده از فرایند ریفرمینگ بخار آب با متان در حضور کاتالیزور نیکل در دماهای متوسط

صفحه 25-34

10.22078/pr.2016.679

علی صابری مقدم؛ محمد زارع چاوشی؛ علی نوذری؛ مجید شیخی نارانی؛ وحید خبری؛ محمد مهدی بحری رشت آبادی