دوره و شماره: دوره 30، 99-1 - شماره پیاپی 110، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 159-1 
2. اکسیداسیون دی بنزوتیوفن توسط زئولیتTS-1 بهبود یافته در حضور پلی وینیل الکل

صفحه 21-30

مظفر شاکری؛ علی شیرزاده زرنق؛ اعظم اکبری؛ صفورا باخدای دهقانپور