استخراج نیکل از پسماند خاکستر نفت‌کوره با استفاده از فرآیند سونولیچینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

پسماند حاصل از سوختن نفت کوره در نیروگاه‌ها، حاوی فلزات باارزشی همچون نیکل است که استخراج آن‌ها هم از جنبه اقتصادی و هم از جنبه زیست‌محیطی بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش روش لیچینگ همراه با امواج مافوق‌صوت (سونولیچینگ) به منظور استخراج فلز نیکل از پسماند کوره‌های نیروگاهی به‌کار گرفته شده است. همچنین، تاثیر پارامترهــای عملیاتــی مختلـف شامل نسبت جامد به مایع (S/L)، قدرت امواج مافوق‌صوت و درصد اسید سولفوریک و شـرایط بهینـه آن‌هـا بـا اسـتفاده از روش سطح پاسخ (RSM) بررســی شــد. ترکیب شیمیایی و ریخت‌شناسی نمونه پسماند کوره‌های نیروگاهی توسـط تکنیک‌هـای ICP و FESEM مـورد بررسـی قـرار گرفـت. به منظور بررسی سینتیک فرآیند از مدل هسته کوچک شونده استفاده شد و مرحله نفوذ در شبکه جامد به‌عنوان مرحله کنترل کننده سرعت تعیین شد. همچنین، بررسی پارامترهای ترمودینامیکی فرآیند نشان داد که مقدار انرژی فعال‌سازی فرآیند kJ.mol-1 57/9 است و مدل نفوذ در شبکه جامد عامل کنترل‌کننده فرآیند است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nickel Extraction from Fuel Oil Ash Using Sonoleaching Process

نویسندگان [English]

  • Galavizh Rahimi
  • Seyed Omid Rastegar
  • Farhad Rahmani Chiyaneh
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Ash produced by fuel-oil combustion in power plants contains nickel as one of the valuable metals. Ni recovery from the ash is very important in both economic and environmental aspects. In this study, leaching with assisted ultrasonic (sonoleaching) is used to extract Ni from the fuel oil ash. Response Surface Methodology (RSM) was used to optimize the effective factors including solid/liquid ratio (S/L ratio), sulfuric acid concentration and ultrasound power. Moreover, the kinetics of process was investigated using a modified shrinking core model to better understand the mechanism of the leaching reaction. Finally, the model predictions indicated that the diffusion step controls the overall dissolution kinetic. Also, the thermodynamic parameters of the process were investigated, and according to the obtained results, activated energy was 9.57 kJ.mol-1, and diffusion control the process.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power Plant Furnaces Residue
  • Leaching
  • Ultrasound
  • Optimization
  • Kinetic
  • Thermodynamic
[1]. Navarro R., Guzman J., Saucedo I., Revilla J. and Guibal E., “Vanadium recovery from oil fly ash by leaching, precipitation and solvent extraction processes,” Waste Manag., Vol. 27, pp. 425 – 438, 2007.##
[2]. Tsygankova M. V., Bukin V. I., Lysakova E. I., Smirnova A. G. and Reznik A. M., “The recovery of vanadium from ash obtained during the combustion of fuel oil at thermal power stations,” Russ. J. Non Ferrous Met., Vol. 52, pp. 19 – 23, 2011. ##
[3]. Moskalyk R. R. and Alfantazi A. M., “Processing of vanadium: a review,” Miner. Eng., Vol. 16, Issue 9 793–805, 2003. ##
[4]. Jadhav U. U. and Hocheng H., “A review of recovery of metals from industrial waste,” J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Vol. 54, pp. 159–167, 2012. ##
[5]. Mohanty U.S., Rintala L., Halli P., Taskinen P. and Lundström M., “Hydrometallurgical Approach for Leaching of Metals from Copper Rich Side Stream Originating from Base Metal Production,” Metals, Vol. 8, pp. 40-51, 2018. ##
[6]. Huang Z., Chun F. and Ma Y., “Ultrasonic recovery of copper and iron through the simultaneous utilization of Printed Circuit Boards (PCB) spent acid etching solution and PCB waste sludge,” J. Hazard. Mater, Vol. 185, pp. 155-161, 2011. ##
[7]. Zhang K., Li B., Wu Y., Wang W., Li R., Zhang Y. and Zuo T., “Recycling of indium from waste LCD, A promising non-crushing leaching with the aid of ultrasonic wave,” Waste Manag., Vol. 64, pp. 236-243, 2017. ##
[8]. Peronico V. C. D. and Raposo J. L., “Ultrasound-assisted extraction for the determination of Cu, Mn, Ca, and Mg in alternative oilseed crops using flame atomic absorption spectrometry,” Food Chem., Vol. 196, pp. 1287-1292, 2016. ##
[9]. Xiao J., Yuan J., Tian Z., Yang K., Yao Z., Yu B. and Zhang L., “Comparison of ultrasound-assisted and traditional caustic leaching of spent cathode carbon (SCC) from aluminum electrolysis,” Ultrason. Sonochem, Vol. 40, pp. 21–29, 2018. ##
[10]. Montgomery D. C., “Design and analysis of experiments,” 6th ed. John Wiley and Sons, New York, 2005. ##
[11]. Jiang F., Chen Y., Ju S., Zhu Q., Zhang L., Peng J., Wang X. and Miller J. D., “Ultrasound-assisted leaching of cobalt and lithium from spent lithium-ion batteries,” Ultrason. Sonochem., Vol. 48, pp. 88–95, 2018. ##
[12]. Haoyu L., Shiwei L., Jinhui P., Chandrasekar S., Libo Zh. and Shaohua Y., “Ultrasound augmented leaching of nickel sulfate in sulfuric acid and hydrogen peroxide media,” Ultrason. Sonochem., Vol. 40, pp. 1021–1030, 2018. ##
[13]. Vyas S. and Ting Y. P., “A Review of the application of ultrasound in bioleaching and insights from sonication in (Bio) chemical processes,” Resources, 7, Issue 1, 2018. ##
[14]. Rastegar S. O., Mousavi S. M., Shojaosadati S. A. and Sarraf Mamoory R., “Bioleaching of V, Ni, and Cu from residual produced in oil fired furnaces using Acidithiobacillus ferrooxidans,” Hydrometallurgy, Vol. 157, pp. 50-59, 2015. ##
[15]. Breuer P. L. and Jeffrey M. I., “Thiosulfate leaching kinetics of gold in the presence of copper and ammonia,” Miner. Eng., Vol. 13, Issue 10-11, pp. 1071-1081, 2000. ##