آشکارسازی نشت نفت با استفاده از تصاویر فروسرخ گرمایی لندست؛ مطالعه موردی: شمال خلیج‌فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز

10.22078/pr.2020.3888.2771

چکیده

فناوری سنجش‌از‌دور، یکی از راه‌های آشکارسازی نشت نفت، به‌ویژه در یک منطقه وسیع است. تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک بالا می‌توانند به‌عنوان یک رویکرد اولیه اکتشاف نفت استفاده شوند. هدف از این پژوهش، آشکارسازی نشت نفت پیرامون سکوهای نفتی در تاریخ‌های 2 و 10 ژوئن 2015 در بخش شمالی خلیج‌فارس با استفاده از تصاویر فروسرخ گرمایی لندست 7 و لندست 8 می‌باشد. روش دمای سطح دریا برای باندهای گرمایی این تصاویر به‌کار گرفته شد نتایج نشان داد که منطقه با نشت نفت دارای دمای پایین‌تری نسبت به مناطق اطراف آن است. به دلیل اختلاف دمایی که بین نفت و آب وجود دارد روش دمای سطح دریا فقط وضعیت فوق را نشان می‌دهد و از این روش می‌توان برای آشکارسازی مناطق نفتی استفاده کرد. در پایان، نتایج آن با استفاده از ضریب کاپا که بخشی از ماتریس آشفتگی است درستی‌سنجی شد که مقدار آن برای باندهای 10 و 11 لندست 8، به ترتیب 98/0 و 85/0 و برای باند6 لندست 7، 92/0 بدست آمد؛ این مقادیر درستی نتایج را با ضریب قابل قبول تائید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oil spill detection using Landsat thermal infrared imagery; a case study of northern Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Majid H. Tangestani
  • Marjan Karimi
Department of Earth Sciences, Faculty of Sciences, Shiraz University, Shiraz
چکیده [English]

Remote sensing technology is one of the methods to detect oil spill, especially in a large region. The high resolution satellite images can be used in primary steps of oil exploration. The aim of this study was to detect the oil spill events of June 2, and 10, 2015, around oil platforms, northern Persian Gulf, using Landsat 7 and Landsat 8 thermal infrared imagery. The applied method was based on measuring the sea surface temperature using the thermal bands. Results showed that the sea surface covered by oil spill has lower temperature than surroundings. It indicates that the derived sea surface temperature just reflects the mentioned status, and this method can be used to detect the potential oil basins. Finally, the results were verified using the Kappa coefficient as part of the confusion matrix, which were estimated 0.98 and 0.85 for bands 10 and 11 of Landsat 8, and 0.92 for band 6 of Landsat 7, respectively. These values confirmed the accuracy of results with acceptable coefficients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Spill
  • Sea Surface Temperature
  • Thermal Infrared Imagery
  • Northern Persian Gulf