بررسی جذب گازهای خالص متان، دی اکسید کربن و نیتروژن بر روی زئولیت 13X با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 /دانشگاه تهران

3 02161112213

10.22078/pr.2020.4055.2840

چکیده

یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی، جهت جلوگیری از گرم شدن کره زمین و افزایش ارزش حرارتی گاز طبیعی، جذب کربن دی اکسید و نیتروژن، با استفاده از زئولیت‌ها می‌باشد. در این مطالعه، نتایج تجربی جذب سه گاز متان، دی اکسید کربن و نیتروژن توسط زئولیت 13X، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت. دما و فشار به عنوان ورودی‌های سیستم و ظرفیت جذب به عنوان خروجی در نظر گرفته شد. در همه مدل‌‌ها از الگوریتم پس انتشار لونبرگ-مارکوآرت برای آموزش شبکه استفاده شد. جهت تعیین توابع انتقال بهینه در لایه‌های پنهان و خروجی و نرون بهینه از شاخص‌های ضریب تعیین، خطای میانگین مربعات، مجموع خطاهای مربع و خطای میانگین مربع ریشه استفاده شد. نرون بهینه برای متان، دی اکسید کربن و نیتروژن به ترتیب 10، 10 و 15 به دست آمد. همچنین بهترین نتایج برای توابع انتقال، Logsig و Tansig برای متان، Logsig و Purelin برای دی اکسید کربن و نیتروژن به ترتیب برای لایه پنهان و لایه خروجی به دست آمدند. ضریب تعیین در شرایط بهینه برای متان، کربن دی اکسید و نیتروژن به ترتیب 9970/0، 9842/0 و 9937/0 به دست آمد. در پایان درصد انحراف میانگین برای نتایج پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی با نتایج توسط مدل لانگمویر و مدل Sips وابسته به دما مقایسه شد، که نشان از دقت بالای شبکه عصبی مصنوعی نسبت به دو مدل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigation of adsorption of Methane, Carbon dioxide and N2 on Zeolite 13X using Artificial neural network

نویسندگان [English]

  • Hojatollah moradi 2
  • hossein bahmanyar 3
2 tehran
3 university of tehran
چکیده [English]

aKEY WORDS: Natural gas, Carbon dioxide, Zeolite 13X, Modeling, Artificial neural network.KEY WORDS: Natural gas, Carbon dioxide, Zeolite 13X, Modeling, Artificial neural network.KEY WORDS: Natural gas, Carbon dioxide, Zeolite 13X, Modeling, Artificial neural network.KEY WORDS: Natural gas, Carbon dioxide, Zeolite 13X, Modeling, Artificial neural network.KEY WORDS: Natural gas, Carbon dioxide, Zeolite 13X, Modeling, Artificial neural network.KEY WORDS: Natural gas, Carbon dioxide, Zeolite 13X, Modeling, Artificial neural network.KEY WORDS: Natural gas, Carbon dioxide, Zeolite 13X, Modeling, Artificial neural network.KEY WORDS: Natural gas, Carbon dioxide, Zeolite 13X, Modeling, Artificial neural network.KEY WORDS: Natural gas, Carbon dioxide, Zeolite 13X, Modeling, Artificial neural network.KEY WORDS: Natural gas, Carbon dioxide, Zeolite 13X, Modeling, Artificial neural network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEY WORDS: Natural gas
  • Carbon Dioxide
  • Zeolite 13X
  • Modeling
  • Artificial Neural Network