تأثیر پارامترهای مختلف در روش فتوالکتروکاتالیست برای حذف آلاینده‌های آلی از آب استحصال شده از مخازن گازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 مرکز پژوهش نانوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

در این پژوهش حذف آلاینده‌های آلی از آب تولید شده از مخزن گازی پس از جداسازی مواد روغنی مورد بررسی قرار گرفته است، به‌نحوی‌که بتوان COD آن را از مقداری حدود mg/L 9500 به محدوده مجاز آب کشاورزی رساند. در ابتدا با توجه به اینکه هدایت الکتریکی پساب خیلی بالا و در حد µS/cm 6300 است از روش تبخیر جهت کاهش آن استفاده شد که طی این فرآیند هدایت الکتریکی و COD آن به‌ترتیب به µS/cm 1100 و mg/L 750 تقلیل پیدا کرد. با توجه به رسیدن COD پساب به کم‌تر از mg/L 1000 در ادامه از روش فتوالکتروکاتالیست برای تصفیه محصول حاصل از فرآیند تبخیر استفاده شد. در روش فتوالکتروکاتالیست از نانومواد نیمه‌ هادی بور کربن نیترید (BCN) به‌عنوان فتوکاتالیست در میکروراکتور نوع سیم پیچی با نسبت سطح به حجم بالا در حدود 3 m2/m 3000 استفاده شد که همین امر باعث اکسیداسیون سریع مواد آلی می‌شود. پس از ساختن میکروراکتور، تأثیر پارامترهای مختلف بر میزان حذف COD مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد بیشترین میزان حذف COD در 3=pH، اختلاف پتانسیل V 20 و هدایت الکتریکی µS/cm 2500 به‌دست می‌آید (80%) که طی آن COD به mg/L 150 کاهش یافته که مناسب برای آبیاری و کشاورزی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Parameters Effect on Photoelectrocatalysis for Organic Pollutants Removal from Gasfield Wastewater

نویسندگان [English]

  • Sadeq Ebadi 1
  • Karim Ghasemipanah 1
  • Ebrahim Alaie 1
  • Alimorad Rashidi 2
  • Alireza Khataee 3
1 Environment and Biotechnology Research Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
2 Nanotechnology Research Center, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
3 Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this study, after separating oil and grease from gasfield produced water, removal of organic pollutants has been investigated to reduce its chemical oxygen demand (COD) from 9500 mg/L to the limits of agriculture irrigation. Since the initial electrical conductivity of the wastewater was too high (6300 µS/cm), evaporation process was used to decrease its dissolved solids content. As results of evaporation, electrical conductivity and COD have been reduced to 1100 µS/cm and 750 mg/L respectively. Afterwards, photoelectrocatalysis as an advanced oxidation process was applied to treat distilled wastewater from evaporation step because of COD content of less than 1000 mg/L. In the photoelectrocatalytic method, “boron carbon nitrite nanomaterial” was used as photocatalyst in a coil type microreactor with surface-to-volume ratio of about 3000 m2/m3, which it causes in rapid oxidation of organics. After fabricating the microreactor, the effect of different parameters on COD removal has been investigated. It has been found out that optimum conditions to remove of 80% COD are accordance with pH = 3, potential difference 20 V and electrical conductivity of 2500 µS/cm, so that COD is reached about 150 mg/L which is suitable for agricultural irrigation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gasfield Wastewater
  • Photoelectrocatalysis
  • COD Removal
  • Microreactor
  • Boron Carbon Nitride (BCN)
[1]. Ying X, Danni Sh, Bin D, Xiaohu D (2016) A new strategy for reusing the oilfield-produced water as boiler feedwater without desilication, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 68: 169-172.##
[2]. Ahmaduna FR, Pendashteha A, Abdullaha LC, Biaka DRA, Madaenic SS, Abidin ZZ (2009) Review of technologies for oil and gas produced water treatment, Journal of hazardous materials, 170: 530–551. ##
[3]. Mokhatab S (2016) Handbook of natural gas transmission and processing, 4th ed., Elsevier, 2006. ##
[4]. Golestanbagh M, Parvini M, Pendashteh A (2016) Integrated systems for oilfield produced water treatment: The state of the art, Energy Sources, 38, 22: 3404-3411. ##
[5]. Fakharian H, Ganji H, Naderifar A (2017) Desalination of high salinity produced water using natural gas hydrate, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 72: 157-162. ##
[6]. Tellez GT, Nirmalakhandan N, Gardea-Torresdey JL (2002) Performance evaluation of an activated sludge system for removing petroleum hydrocarbons from oilfield produced water, Advances in Environmental Research, 6: 455–470. ##
[7]. Ebenezer T, Chen Z (2012) Produced water treatment technologies, International Journal of Low-Carbon Technologies, 9, 3: 157-177. ##
[8]. El-Ashtoukhy ESZ, El-Taweel YA, Abdelwahab O, Nassef EM (2013) Treatment of petrochemical wastewater containing phenolic compounds by electrocoagulation using a fixed bed electrochemical reactor, International Journal of Electrochemical Science, 8: 1534-1550. ##
[9]. Zanoni MVB, Sene JJ, Anderson MA (2003) Photoelectrocatalytic degradation of Remazol Brilliant Orange 3R on titanium dioxide thin-film electrodes, Journal of Photochemistry and Photobiology A: chemistry, 157, 1: 55-63. ##
[10]. Tavakoli P, Shahdizadeh SR, Hayati F, Fattahi M (2020) Effects of synthesized nanoparticles and Henna-Tragacanth solutions on oil/water interfacial tension: Nanofluids stability considerations, Petroleum, 6, 3: 293-303. ##
[11]. Guiying L, Taicheng A, Jiaxin C, Guoying S, Jiamo F, Fanzhong C, Shanqing Z, Huijun Z (2006) Photo electrocatalytic decontamination of oilfield produced wastewater containing refractory organic pollutants in the presence of high concentration of chloride ions, Journal of Hazardous Materials, B138: 392–400.
[12]. Jaramillo-Gutiérreza MI, Riverob EP, Cruz-Díazb MR, Pedraza-Avellaa JA (2016) Photoelectrocatalytic hydrogen production from oilfield-produced wastewater in a filter-press reactor using TiO2-based photoanodes, Catalysis Today, 266: 17-26. ##
[13]. Vinodgopal K, Bedja I, Kamat PV (1996) Nanostructured semiconductor films for photocatalysis. photoelectrochemical behavior of SnO2/TiO2 composite systems and its role in photocatalytic degradation of a textile azo dye, Chemistry of Materials, 8, 8: 2180-2187. ##
[14]. Suhadolnik L, Pohar A, Likozar B, Čeh M (2016) Mechanism and kinetics of phenol photocatalytic, electrocatalytic and photoelectrocatalytic degradation in a TiO2-nanotube fixed-bed microreactor, Chemical Engineering Journal, 303: 292-301. ##