انتخاب سناریو بهینه ازدیاد برداشت تحت عدم قطعیت با مدل احتمالی سطح پاسخ و معیارهای تصمیم گیری کمی برای یکی از مخازن ناهمگن عظیم ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انستیتو مهندسی نفت- دانشگاه تهران

2 دپارتمان اقتصاد و مدیریت انرژی،دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت،تهران، ایران

10.22078/pr.2021.4350.2971

چکیده

عدم قطعیت در بخش بالادستی صنعت نفت خصوصا در مراحل ابتدایی توسعه میدان،به دلیل کمبود داده های مخزنی و کثرت پارامترهای نامشخص زیاد است . بنابراین تعیین مواردی همچون نفت درجای مخزن، ضریب بازیافت و ارزش خالص فعلی سناریوهای تولیدی نیازمند آنالیز عدم قطعیت است.
در این مقاله با استفاده از روش سطح پاسخ و شبیه سازی مونت کارلو، عدم قطعیت در یک میدان ناهمگن عظیم توسعه نیافته و تاثیر آن بر انتخاب سناریو ازدیاد برداشت بررسی شده است . سپس با کمک دو معیار تصمیم گیری تابع زیان و مطلوبیت کل ، بهترین سناریو با درنظر گرفتن عدم قطعیت انتخاب شد. . طبق معیار «تابع زیان» ، سناریو پلیمر دارای بیشترین مقدار «بهترین تخمین» در تمامی حالات توابع زیان استفاده شده را داراست و به عنوان بهترین سناریو تولیدی تحت عدم قطعیت، انتخاب شد. همچنین طبق معیار تصمیم گیری «مطلوبیت کل » ، سناریوی پلیمر دارای بیشترین مقدار مطلوبیت کل از بین تمام سناریوها بوده و به عنوان بهترین سناریو تحت عدم قطعیت انتخاب شد.
نتایج نشان میدهد که پارامترهای تراوایی ، گذردهی سیال،سطح تماس نفت و آب و NTG بیشترین تأثیر بر تولید نفت مخزن را دارند.همچنین پس از انجام آنالیز عدم قطعیت ،استفاده از توابع زیان مختلف ، مقدار بهترین تخمین سناریوهای تولیدی را تحت تأثیر خود قرار میدهد. معیار مطلوبیت کل ، روش مناسبی برای رتبه بندی سناریوهای تولیدی و تصمیم‌گیری برای انتخاب بهترین سناریو صیانتی تحت عدم قطعیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of the best EOR method under uncertainty with probabilistic response surface model and quantitative decision criteria for one of Iran's giant heterogeneous reservoir

نویسندگان [English]

  • BEHNAM SEDAEE 1
  • mohammadreza mahaseni 2
1 Institute of Petroleum Eng. University of Tehran
2 Department of Economics and Energy Management, Tehran Faculty of Petroleum, Petroleum University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Uncertainty in the upstream oil sector, especially in the early stages of field development, is high due to the lack of reservoir data and the multiplicity of uncertain parameters. Therefore, the calculation of quantities such as oil in place, recovery factor, and the net present value of production scenarios requires uncertainty analysis.
In this paper, response surface methodology and Monte Carlo simulation were used to analyze the uncertainties in a giant heterogeneous undeveloped oil reservoir and its effect on the selection of the Best EOR scenario was investigated. Then, the application of loss function, expected value, and semi-standard deviation and the best scenario under uncertainty were investigated considering uncertainty.
The results show that parameters such as permeability, transmissibility multiplier, water-oil contact, and net to gross have the greatest impact on oil production from the reservoir. Also, after uncertainty analysis, different loss functions affect the best estimate of each production scenarios. The total utility function also is a good way to rank production scenarios and decide to choose the best scenario under uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertainty quantification
  • Sensitivity Analysis
  • loss function
  • response surface model
  • EOR