کاربرد داده‌های گل‎نگاری و پارامتر های پتروفیزیکی در ارزیابی کیفیت مخزنی سازند میشریف در میدان نفتی اسفند، خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

2 گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان

3 دکتری زمین شناسی مهندسی شرکت نفت فلات قاره، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف نفت، شرکت نفت فلات قاره، تهران، ایران.

10.22078/pr.2020.4199.2905

چکیده

داده‌های گل‎نگاری حین حفاری، اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی کیفیت سنگ‌های مخزنی، سطح تماس سیال و تراوایی مخزن، بر اساس گازهای سازند ارائه می‌کنند. در این پژوهش گاز‌های همراه گل حفاری، خروجی از چاهE1P5-ST2 حفر شده در مخزن میشریف واقع در میدان نفتی اسفند، معادل بخش بالایی سروک به سن آلبین پسین- سنومانین- تورنین پیشین در ژرفای 3802 تا 4270 متر با استفاده از کروماتوگرافی پیشرفته گازی ثبت شد و اندازه‌گیری پیوسته‌ای از غلظت گازهای سازند، از اجزای بسیار سبک مانند متان به اجزای سنگین مانند ترکیبات هیدروکربنی C6، C7 و C8 شامل –n هگزان، n- هپتان، n- اکتان، بنزن و تولوئن انجام گردید. در این راستا پس از حذف گاز پس زمینه و بدون در نظر گرفتن گاز تریپ، نموداری ترکیبی از مشخصه‌های حفاری، داده‌های گاز و نگار مقاومت رسم گردید و نوع سیال مخزن شناسایی و توسط نگاره‌های مقاومت تایید شد. بر این اساس، در چاه E1P5-ST2 در میدان نفتی اسفند یازده زون شناسایی گردید که زون 1 آن غیر‌تولیدی و زون‌های 4، 6، 8 و 10 دارای میانگین تخلخل مفید بالا و اشباع آب کمی می‌باشند و به لحاظ مخزنی در وضعیت خوبی هستند، سایر زون‌ها نیز با اینکه تخلخل مفید بالایی دارند اما به دلیل اشباع آب، همراه با نفت متوسط تولیدی خود مقداری آب نیز تولید می‌کنند و به لحاظ مخزنی نیز ضعیف هستند. همچنین با توجه به تغییرات ROP در مقابل داده‌های گازی بخصوص C1 روند تغییرات تخلخل در زون‌های مخزنی مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Mudlogging Data and Petrophysical Parameters to Evaluate the Reservoir Quality of Mishrif Formation in the Esfand Oil Field, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • kiamars hosseini 1
  • Peiman rezaee 2
  • Sajad Kazem Shiroodi 3
  • Mohammad Moeini 4
1 Master's graduate of Sedimentology and Sedimentary rock, Hormozgan University, Bandar abbas ,iran
3 PhD in Engineering Geology, Iranin Offshore Oil Company,Tehran, iran
4 M.S of Science in Oil Exploration Engineering Iranin Offshore Oil Company,Tehran, iran.
چکیده [English]

The mudlogging data during excavation provide valuable information to assess the quality of reservoir rocks, fluid contact, and reservoir permeability based on the formation gases. In this research, the gases along with drilling mud, released from the E1P5-ST2 well drilled in the Mishrif reservoir located in the Esfand oil field, the upper part of Sarvak at the age of late Albian - Cenomanian - early Turonian, were recorded at the depth of 3802-4270 m using advanced gas chromatography. Moreover, continuous measurement of the concentration of the formation gases, from very light components like methane to the heavy ones like hydrocarbon species C7, C6, and C8, including n-hexane, n-heptane, n-octane, benzene, and toluene, was conducted. In this regard, after elimination of the background gas and ignoring the trip gas, a combination chart of drilling properties, gas data, and strength log were plotted. The type of reservoir fluid was also recognized and proved by strength logs. Accordingly, 11 zones were detected in the E1P5-ST2 well in Esfand oil field. Zone 1 was nonproductive, and zones 4, 6, 8, and 10 had a high average effective porosity, low water saturation, and good reservoir quality. The other zones, although had high effective porosity, due to the water saturation, they produced an amount of water along with their average produced oil and were weak in terms of the reservoir. Furthermore, the trend of porosity changes in the reservoir zones was determined according to the ROP changes against the gas data, especially C1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mudlogging
  • petrophysics
  • Reservoir Quality
  • Mishrif reservoir
  • Esfand oil field