کاربرد داده‌های گل‎نگاری و پارامترهای پتروفیزیکی در ارزیابی کیفیت مخزنی سازند میشریف در میدان نفتی اسفند، خلیج‌فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 شرکت نفت فلات قاره، تهران، ایران

چکیده

داده‌های گل‎نگاری حین حفاری، اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی کیفیت سنگ‌های مخزنی، سطح تماس سیال و تراوایی مخزن، براساس گازهای سازند ارائه می‌کنند. در این پژوهش گاز‌های همراه گل حفاری، خروجی از چاه E1P5-ST2 حفر شده در مخزن میشریف واقع در میدان نفتی اسفند، معادل بخش بالایی سروک به سن آلبین پسین- سنومانین- تورنین پیشین در ژرفای 3802 تا m 4270 با استفاده از کروماتوگرافی پیشرفته گازی ثبت شد و اندازه‌گیری پیوسته‌ای از غلظت گازهای سازند، از اجزای بسیار سبک مانند متان به اجزای سنگین مانند ترکیبات هیدروکربنی C6، C7 و C8 شامل                   n– هگزان، n- هپتان، n- اکتان، بنزن و تولوئن انجام گردید. در این راستا پس از حذف گاز پس‌زمینه و بدون در نظر گرفتن گاز تریپ، نموداری ترکیبی از مشخصه‌های حفاری، داده‌های گاز و نگار مقاومت رسم گردید و نوع سیال مخزن شناسایی و توسط نگاره‌های مقاومت تایید شد. بر این اساس، در چاه E1P5-ST2 در میدان نفتی اسفند یازده زون شناسایی گردید که زون 1 آن غیر‌تولیدی و زون‌های 4، 6، 8 و 10 دارای میانگین تخلخل مفید بالا و اشباع آب کمی هستند و به لحاظ مخزنی در وضعیت خوبی هستند، سایر زون‌ها نیز با اینکه تخلخل مفید بالایی دارند اما به‌دلیل اشباع آب، همراه با نفت متوسط تولیدی خود مقداری آب نیز تولید می‌کنند و به لحاظ مخزنی نیز ضعیف هستند. همچنین با توجه به تغییرات ROP در مقابل داده‌های گازی به‌خصوص C1 روند تغییرات تخلخل در زون‌های مخزنی مشخص گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tectono-sedimentary Evolution of the Maastrichtian Deposits in Western Part of Fars Area in a High Resolution Sequence Stratigraphic Framework

نویسندگان [English]

  • kiamars hosseini 1
  • Peiman rezaee 1
  • Sajad Kazem Shiroodi 2
  • Mohammad Moeini 2
1 Department of Geology, Faculty of Sciences, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Exploration Directorate, National Iranian Oil Company (NIOC), Tehran, Iran
چکیده [English]

In this investigation, the Maastrichtian deposits in the west of Fars area, have been studied along a NE-SW trending transect perpendicular to the Zagros. The Maastrichtian deposits in Fars area show a shallowing-up trend from pelagic marls and turbiditic facies of the Gurpi/Amiran Formations, outer-mid platform carbonates of the Tarbur Formation and restricted inner platform dolomitic/evaporitic limestones and marls of the lower Sachun Formation. On this basis, 12 facies types have been determined in 6 facies belts from basin to barrier, open and restricted lagoon and tidal flat in a carbonate rimmed shelf setting. These sedimentary facies and environments are organized in five 4th order depositional sequences. The sequence architecture shows a migrating foreland basin with a wedge-shaped geometry along the transect. The foreland basin is characterized by wedge shaped geometry and the subsiding and shallowing up depositional sequences with progradational patterns from the platform carbonate over the pelagic basinal facies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maastrichtian
  • Foreland Basin
  • Tarbur Formation
  • Gurpi Formation
  • Progradation
[1]. Han G, Jiang J, Zhang C, Duong T Q, Guizani M, Karagiannidis G k (2016) A survey on mobile anchors assisted localization in wireless sensor networks, IEEE Communications Surveys Tutorials, 18, 3: 2220-2243.##
[2]. Xie R, Liu A, Gao J (2016) A residual energy aware schedule scheme for WSNs employing adjustable awake/sleep duty cycle, Wireless Personal Communications, 90, 4: 1859-1887. ##
[3]. Kandel D, Quagliaroli R, Segalini G, Barraud B (2000) Improved integrated reservoir interpretation using gas while drilling data, In SPE European Petroleum Conference. Society of Petroleum Engineers, 489-501. ##
[4]. Hashimov S (2015) Gas ratio analysis in Hovsan oil field, Journal of Geological Resource and Engineering, 1: 42-48. ##
[5]. Dashti J, Al-Mulla K, Al-.andari E, Al-Ajmi B, Rao S, Al-Qattan F, Al-Adwani K (2015) Use of mud gas chromatograph for reservoir quality prediction while drilling-a case study, in SPE Kuwait Oil And Gas Show and Conference, Society of Petroleum Engineers‏.##
[6]. Capone G, Riyanto L B, Carugo C, Ferroni G (2012) Advanced mud gas detection system improves formation fluid characterization while drilling in challenging Indonesia deep water: A case history, Proceedings, Indonesian Petroleum Association, Jakarta, Thirty-Sixth Annual Convention and Exhibition. ##
[7]. Newton S, Liu C, Al-Dwaish M S, Al-Harbi M, Esterabadi J, Shoeibi A, Ferroni G (2014) The application of mud gas analysis in the evaluation of a complex carbonate reservoir, SPWLA 55th Annual Logging Symposium, Society of Petrophysicists and Well-Log Analysts. ##
[8]. Al-Muraikhi R, Al-Shamali A, Alsammak I A, Estarabadi J, Martocchia A, Ferroni G, Janbakhsh M (2013) Real Time advanced flow analysis for early kick/loss detection and identification of open fractures, In SPE Kuwait Oil and Gas Show and Conference, Society of Petroleum Engineers. ##
[9]. Sabah M, Talebkeikhah M Wood D A, Khosravanian R, Anemangely M, Younesi A (2019) A machine learning approach to predict drilling rate using petrophysical and mud logging data, Earth Science Informatics, 12, 3: 319-339‏.##
[10]. 3D seismic interpretation report, Sirrie E Oil field, 1977. ##
[11]. Rabbani A R (2007) Petroleum geochemistry, Offshore SE Iran, Geochemistry International, 45, 11: 1164-1172. ##
[12]. Setudehnia A (1978) The Mesozoic sequence in southwest Iran and adjacent areas, Journal of Petroleum Geology, 1, 1: 3-42. ##
[13]. Alsharhan A S, Nairn A E M (1988) A review of the Cretaceous formations in the Arabian Peninsula and Gulf: Part II, Mid-Cretaceous (Wasia Group), stratigraphy and paleontology, Petroleum Geology, 11: 89-112. ##
[14]. Alsharhan A S, Nairn A E M (1997) Sedimentary basins and petroleum geology of the Middle East, Elsevier Science, 940.
[15]. Sharland P R, Archer R, Casey D M, Davies R B, Hall S H, Heward A P, Horbury A D, Simmons M D (2001) Arabian plate sequence stratigraphy, Geo Arabia Special Publication, 2: 371. ##
[16]. Farzadi P (2006) The development of Middle Cretaceous carbonate platforms, Persian Gulf, Iran: Constraints from seismic stratigraphy, well and biostratigraphy, Petroleum Geoscience, 12, 1: 59-68. ##
[17]. Beiranvand B, Ahmadi A, Sharafodin M (2007) Mapping and classifying flow units in the upper part of the Mid-Cretaceous Sarvak Formation (Western Dezful embayment, South-west Iran), based on a determination of reservoir Rock Type, Journal of Petroleum Geology, 30, 4: 357-373. ##
[18]. Ghabeishavi A, Vaziri-Moghaddam H, Taheri A (2009) Facies distribution and sequence stratigraphy of the Coniacian–Santonian succession of the Bangestan Palaeo-high in the Bangestan Anticline, SW Iran, Facies, 55, 2: 243-257. ##
[19]. Ghabeishavi A, Vaziri-Moghaddam H, Taheri A, Taati F (2010) Microfacies and depositional environment of the Cenomanian of the Bangestan anticline, SW Iran, Journal of Asian Earth Sciences, 37, 3: 275-285. ##
[20]. Hollis C (2011) Diagenetic controls on reservoir properties of carbonate successions within the Albian–Turonian of the Arabian Plate, Petroleum Geoscience, 17, 3: 223-241. ##
[21]. Lapponi F, Casini G, Sharp I, Blendinger W, Fernández N, Romaire I, Hunt D (2011) From outcrop to 3D modelling: a case study of a dolomitized Carbonate reservoir, Zagros Mountains, Iran, Petroleum Geoscience, 17, 3: 283-307. ##
[22]. Alsharhan A S, Kendall C G S t C (1991) Cretaceous chronostratigraphy, unconformities and eustatic sea level changes in the sediments of Abu Dhabi, United Arab Emirates, Cretaceous Research, 12, 4: 379-401. ##
[23]. Rahimpour-Bonab H, Mehrabi H, Enayati-Bidgoli A H, Omidvar M (2012) Coupled imprints of tropical climate and recurring emergence on reservoir evolution of a mid-Cretaceous carbonate ramp, Zagros Basin, southwest Iran, Cretaceous Research, 37: 15-34. ##
[24]. Razin P, Taati F, Van Buchem F S P (2010) Sequence stratigraphy of Cenomanian-Turonian carbonate platform margins (Sarvak formation) in the High Zagros, SW Iran: an outcrop reference model for the Arabian Plate, Geological Society, London, Special Publication, 329, 1: 187-218 . ##
[25]. Sharp I, Gillespie P, Morsalnezhad D, Taberner C, Karpuz R, Verge S J, Horbury A, Pickard N, Garland J, Hunt D (2010) Stratigraphic architecture and fracture controlled dolomitization of the Cretaceous Khami and Bangestan groups: an outcrop case study, Zagros Mountains, Iran, Geological Society of London, Special Publication, 329: 343-396. ##
[26]. Van Buchemn F S P, Simmons M D, Droste H J, Davies R B (2011) Late Aptian to Turonian stratigraphy of the eastern Arabian plate depositional sequences and lithostratigraphic nomenclature, Petroleum Geoscience,  17, 3: 211-222. ##
[27]. Robertsson J O, Moore I, Vassallo M, Özdemir K, van Manen D J, Özbek A (2008) On the use of multicomponent streamer recordings for reconstruction of pressure wavefields in the crossline direction. Geophysics, 73, 5: A45-A49.‏ ##
[28]. Naegel M, Pradié E, Delahaye T, Mabile C, Roussiaux G (1998) Cuttings flow meters monitor hole cleaning in extended reach wells, In European Petroleum Conference, Society of Petroleum Engineers. ##
[29]. Barwick V J (1999) Sources of uncertainty in gas chromatography and high-performance liquid chromatography, Journal of Chromatography A, 849, 1: 13-33. ##
[30]. Ramsey M H, Ellison S L, Rostron P (2019) Measurement uncertainty arising from sampling: a guide to methods and approach‏, Eurachem/CITAC Guide, Eurachem. ##
[31]. جمشیدنژاد م.، "آنالیز عدم قطعیت در مطالعات مخازن هیدروکربنی،" انتشارات راه معاصر، 150 صفحه، 1392. ##
[32]. Abdel Aal A F N, Pinna G, Asif S, Mahmoud G, Heard S T, Hanaee A, Al Shehhi A (2014) New approach for formation evaluation using advanced mud gas analysis of conventional and unconventional reservoirs: A case study from onshore UAE, In Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference, Society of Petroleum Engineers. ##
[33]. Haworth J H, Sellens M, Whittaker A (1985) Interpretation of hydrocarbon shows using light (C1-C5) hydrocarbon gases from mud-log data, AAPG Bulletin, 69, 8: 1305-1310. ##
[34]. Melo B A O (2016) Formation fluid prediction through gas while drilling analysis relationship between mud gas data and downhole fluid samples, Master Thesis, Petroleum Engineering, Tecnico Lisboa, Portugal, 89. ##
[35]. Pixler B O (1996) Formation evaluation by analysis of Hydrocarbon ratios, SPE-AIME, Bamid Div. National Lead Co. Journal of Petroleum Technology, 21, 06: 665-670. ##
[36]. Ferroni G, Rivolta F, Schifano R (2012) Improved formation evaluation while drilling with a New heavy gas detector, In SPWLA 53rd Annual Logging Symposium. Society of Petrophysicists and Well-Log Analysts, OnePetro. ##
[37]. Al-Shamali A, Naveen K, Verma J, Estarbadi J, Al-Khamees W (2011) Application of gas while drilling technology for reservoir evaluation and characterisation during drilling of a horizontal well in a West Kuwait Carbonate reservoir, Presented in SPE workshop on Drilling and Completions: Real-Time Decisions while Drilling, 10-13th April, Barcelona, Spain. ##
[38]. Masoudi P, Zahedi A, Moradzadeh A, Alirezaei F, Zamanzadeh S M (2011) Estimation of in place Hydrocarbon volum in multilayered reservoirs using deterministic and probabilistic approaches, Journal of Energy Exploration and Exploitation, 29, 5: 543-558. ##
[39]. حسینی ک.، "ارزیابی کیفیت مخزنی سازند میشریف با استفاده از داده‌های گل‌نگاری و انطباق آن با داده‌های ژئوشیمی، پتروگرافی و پتروفیزیک در میدان نفتی اسفند- خلیج‌فارس،" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان، ایران، 1398. ##
[40]. Shazly T F, Ramadan M A (2011) Well logs application in determining the impact of mineral types and proportions on the reservoir performance of Bahariya formation of Bassel-1x well, western desert, Egypt, Journal of American Science, 7, 1: 498-505. ##
[41]. Serra O (1988) Fundamentals of well-log interpretation: the acquisition of logging data, Chapter 1. Elsevier, Amsterdam, 1-24. ##
[42]. Rider M H (1976) The geological interpretation of well logs, 1 st edition, United States: John Wiley and Sons, 1986. ##
[43]. Clavier C, Rust D H (1976) MID plot: A new lithology technique, The Log Analyst, 17: 06‏.##
[44]. Schlumberger (2000) Charts, Log Interpretation, Schlumberger Oilfield Communications. ##
[45] Schlumberge (2009) Log Interpretation Charts, 151. ##
[46]. Saberi A (2011) Optimizing the place and the number of the wells in an oil field, using algorithm genetics, The First Symposiom in New Techniques in Oil and Gas Technology, Iran. ##
[47]. Dunlap and Associates Inc. and Kelley C R (1951) Pilot selection: An evaluation of published techniques, Dunlap and Associates. ##
[48]. حسینی ک.، رضائی پ.، کاظم شیرودی س.، معینی م.،" بررسی ارتباط ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند میشریف (سنومانین آغازین- تورونین) در میدان نفتی اسفند (سیری E)، شمال خاوری خلیج‌فارس،" پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب‌شناسی، دوره 35، شماره 75 ، ص. 109- 134، 1398. ##
[49]. حسینی ک.، رضائی پ.، کاظم شیرودی س.، "تحلیلی بر رخساره‌های الکتریکی ، واحدهای جریانی و بررسی توان مخزنی سازند میشریف (سنومانین-تورونین) در میدان نفتی اسفند،" خلیج‌فارس فصلنامه رسوب‌شناسی کاربردی، دوره 8، شماره 15، ص. 23، 1399.##