ارتقای فعالیت مایعات یونی دوقلوی فعال سطحی در فصل مشترک نفت خام و آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 گروه شیمی کاربردی، دانشگاه بوعلی سینا

3 گروه شیمی آلی دانشگاه بوعلی سینا

4 گروه شمی آلی، دانشگاه بوعلی سینا

10.22078/pr.2020.4130.2874

چکیده

طی سال‌های اخیر، مایعات یونی دوقلو، به‌عنوان دسته جدیدی از مواد فعال سطحی، توجه زیادی را به خود جلب نموده است. در این رابطه، استفاده از این مواد برای کاهش کشش بین سطحی نفت خام-آب و افزایش بازیابی نفت دارای مزایای زیادی است. در این پژوهش به بررسی تاثیر غلظت، دما و pH بر کشش بین سطحی نفت خام-آب در حضور مایعات یونی دوقلوی فعال سطحی با طول زنجیره هیدروکربنی متفاوت پرداخته می‌شود. بدین منظور دو مایع یونی دوقلوی فعال سطحی بر پایه ایمیدازولیوم، با علائم اختصاری [C4im-C4-imC4][Br2] و [C8im-C4-imC8][Br2]، سنتز و مورد استفاه قرار گرفتند. با اندازه‌گیری کشش بین سطحی، تحت شرایط مختلف، تغییرات مربوطه مد نظر قرار گرفتند. نتایج نشان داد کاهش کشش بین سطحی قویاٌ به طول زنجیره هیدروکربنی مایعات یونی و غلظت وابسته بوده و بیشترین درصد کاهش کشش بین سطحی به ترتیب به میزان 5/72 و 5/97% در غلظت‌ بحرانی تشکیل مایسل و در دمای 2/298 کلوین حاصل شد. مایعات یونی دوقلوی فعال سطحی در دمای بالا و در گستره وسیعی از pHپایدار بوده و افزایش هر یک از این عوامل باعث ارتقای عملکرد مایعات یونی می‌گردد. در بررسی نظری، معلوم شد که داده‌های تجربی با ایزوترم جذب سطحی فرومکین مطابقت داشته و پارامترهای بدست آمده دارای روند تغییرات منطقی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promoting activity of gemini ionic liquids surfactant at the interface of crude oil-water

نویسندگان [English]

  • Javad Saien 1
  • Mona Kharazi 2
  • Meysam Yarie 3
  • Mohammad Ali Zolfigol 4
1 Bu-Ali Sina University
2 Department of Applied Chemistry, Bu-Ali Sina University
3 Department of organic chemistry, Bu-Ali Sina University
4 Department of organic chemistry, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

During recent years, gemini ionic liquids (ILs), as a new type of surfactants, have gained much attention due to their significant interfacial activity. Accordingly, use of these materials to reduce crude oil-water interfacial tension (IFT) and to enhance oil recovery is much advantageous. In this work, effects of concentration, temperature and pH on the crude oil-water IFT in the presence of gemini IL surfactants were investigated. For this aim, alkyl chain length imidazolium based gemini ILs of [C4im-C4-imC4][Br2] and [C8im-C4-imC8][Br2] were synthesized and used. By measuring IFT of the system, under different conditions, the corresponding variations were considered. Results revealed the strong effect of alkyl chain length and concentration on the IFT, leading to, respectively, 72.5 and 97.5% reductions under critical micelle concentrations and temperature of 298.2 K. The gemini IL surfactants were stable at high temperatures and under a wide range of pH, and that their performance was significantly promoted with these factors. In theoretical investigation, it was revealed that the experimental data were nicely consistent with the Frumkin adsorption isotherm and the obtained parameters with reasonable variations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imidazolium gemini ionic liquids
  • Interfacial Tension
  • EOR
  • Alkyl chain length
  • Crude Oil