تعیین پارامترهای مخزنی بخش بالایی سازند دالان با استفاده از مغزه و لاگ NMR در میدان نفتی پارس‌جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

3 گروه حوضه‌های رسوبی و نفت، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تعیین پارامترهای مخزنی دارای اهمیت زیادی است که به‌طور معمول در آزمایشگاه انجام می‌پذیرد اما هزینه‌‌بر، زمان‌بر و مشکل است. بنابراین در این پژوهش، از لاگ NMR برای تعیین تخلخل، تراوایی، فشار موئینه در بخش بالایی سازند دالان در چاه SP-A میدان گازی پارس جنوبی استفاده شده است. در این روش از طریق توزیع T2 به‌دست آمده از لاگ NMR فشار مویینه محاسبه و در مقابل Sw ترسیم شد. همچنین، مقایسه داده‌های تخلخل و تراوایی مغزه و لاگ NMR تطابق خوبی با ضریب همبستگی حدود 93/0 و 98/0 برای زون مخزنی K4 نشان داد. براساس ارزیابی نمودارهای چاه‌پیمایی و تفسیر داده‌ها توسط نرم‌افزار تِک لاگ نشان داده شد که فاصله مورد مطالعه دارای میانگین تخلخل کل 55/15% و میانگین تخلخل مؤثر 9/11% می‌باشد، همچنین، حجم شیل پایین و تخلخل مناسب نشان داد که استعداد مخزنی زون مورد مطالعه بالا می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Reservoir Parameters of the Upper Part of Dalan Formation Using NMR Log and Core in South Pars Oil Field

نویسندگان [English]

  • Mohammad baqer Barati 1
  • Ali Kadkhodaie 2
  • Bahman Soleimani 1
  • Fatemeh Saberi 3
  • Pourya Asoude 3
1 Department of Petroleum Geology and Sedimentary Basin, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Department of Geology, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Iran
3 Department of Petroleum Geology and Sedimentary Basin, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Determining reservoir parameters is very important which is usually conducted in laboratories, but, it is an expensive, time consuming and difficult process.Therefore, in this study, NMR log has been used to determine porosity, permeability, capillary pressure in the upper part of Dalan Formation in well SP-A of South Pars gas field. In this method, the capillary pressure versus Sw was plotted from the T2 distribution of NMR log and then compared with the curves obtained from mercury injection in the studied well. High Correlation coefficient of 0.93 and 0.98 are obtained by comparing core derived versus NMR porosity and Timur permeability (mean NMR Timur permeability 80 md) for the reservoir zone (k4). According to well log and software evaluation mean total porosity is 15.5% and mean effective porosity is 11.9 % for the study area. Low shale volume, adequate porosity showed that talent the reservoir of the study area is high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reservoir Parameters
  • NMR Log
  • Dalan Formation
  • South Pars Oil Field
  • Petro Physic
[1]. Babadagli T, Al-salmi S (2004) A review of permeability Prediction methods for carbonate reservios using well-log data: SPE Reservoir Evaluation and Engineering, 75-88. ##
[2]. Coates G R, Xiao I, Prammer MG (1999) NMR logging principles and Applications, Halliburton Energy Services Publication.
[3]. Kenyon B, Klennberge R, straley G, Gubelin G, Morriss C (1995) Nuclear magnetic resonance imaging technology for the 21-Century, Schlumberger Oilfield Review, 19-33. ##
[4]. Neuman C H, Brown R J S (1982) Application of nuclear magnetism logging ro formation evaluation, Journal of Petroleum Technology, 34: 2853-2862. ##
[5]. Akuurt R, Vinegar H J, Tutunjian P N, Guillory A J (1995) NMR logging of natural gas reservoirs: 36th annual SPWLA logging symposium Transactions. ##
[6]. Epping W J, Eggenkamp L M, Reid I (1999) Added value form NMR measurement to characterize Gas Reserviors in the U.K Southern North Sea: SPE 5694, P.1-13, doi.org/10.2118/56944-MS. ##
[7]. Chehrazi A, Rezaee R (2012) A systematic method for permeability prediction, a Petro- Facies approach, Journal of Petroleum Science and Engineering, 82–83, 1–16, . http://dx.doi.org/10.1016/j.petrol.2011.12.004. ##
[8]. Daigle H, Thomas B, Rowe H, Nieto M (2014) Nuclear magnetic resonance characterization of shallow marine sediments from the Nankai Trough, Integrated Ocean Drilling Program Expedition 333, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 119, 4: 2631–2650, , doi: 10.1002/2013JB010784. ##
[9]. Hamada G M, Abushanab M A, Oraby M E l (2008) Petro physical properties evaluation of tight gas sand resevoirs using NMR and conventional borehole logs, SPE Asia Pacific oil and Gas Conference and Exhibition, SPE114254, doi.org/10.3997/2214-4609-pdb. 148.spe114254. ##
[10]. Heaerst J R, Nelson P H, Pailet F L (2000) Well logging for physical properties, John Wiley & Sons, Ltd, Chilchester. ##
[11]. مردانی ع، رضایی م ر (1384) مقایسه ماهیت تخلخل‌های اندازه‌گیری شده توسط CMR، لاگ‌های معمولی و تخلخل مغزه، نهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، 12، تهران، https://civilica.com/doc/.31954. ##
[12]. زارعی س، موحد ب، باقری ع م، مردانی ع ر (1386) ارزیابی تراوایی سازند کنگان با استفاده از داده‌های نگار CMR و مغزه در میدان پارس‌جنوبی، بیست و ششمین گرده‌همایی علوم‌زمین، 14 اسفند تهران. ##
[13]. زارعی س، بابتنگلی ع، موحد ب (1387) ارزیابی تراوایی سازند دالان با استفاده از داده‌های نگار CMR، رابطه‌های تجربی و مغزه در میدان گازی پارس‌جنوبی، اکتشاف و تولید، 55: 39-44. . ##
[14]. Labani M M, Kadkhodaie-Ilkhchi A, Salahshoor K (2010) Estimation of NMR log parameters from conventional well log data using a committee machine with intelligent systems: A case study from the Iranian part of the South Pars gas field, Persian Gulf Basin, Journal of Petroleum Science and Engineering, 72, 1–2: 175–185, doi: 10.1016/j.petrol.2010.03.015. ##
[15]. Kadkhodaie A, Rezaee R, Kadkhodaie R (2019) An effective approach to generate drainage representative capillary pressure and relative permeability curves in the framework of reservoir electrofacies, Journal of Petroleum Science and Engineering, 176: 1082–1094, doi: 10.1016/j.petrol.2019.01.098. ##
[16]. Dunn K, Bergman D, LaTorraca G (2002) Nuclear magnetic resonance, Petrophysical and Logging Applications, Elsevier.
[17]. Lai J, Wang G, Wang Z, Chen J, Pang X, Wang S, Zhou Z, He Z, Qin Z, Fan X (2018) A review on pore structure characterization in tight sandstones, Earth-Science Reviews, 177: 436−457, doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.12.003. ##
[18]. Freedman R (2006) Advances in NMR logging, Journal of Petroleum Technolgy, 58, 1: 60–66, doi: 10.2118/89177-JPT. ##
[19]. Wu H, Zhang C, Ji Y, Liu R, Wu H, Zhang Y, Geng Z, Zhang Y, Yang J (2018) An improved method of characterizing the pore structure in tight oil reservoirs: Integrated NMR and constant−rate− controlled porosimetry data, Journal of Petroleum Science and Engineering, , 166: 778−796, doi.org/10.1016/j.petrol.2018.03.065. ##
[20]. Zhang L, Lu S, Xiao D, Li B (2017) Pore structure characteristics of tight sandstones in the northern Songliao Basin, China, Marine and Petroleum Geology, 88: 170−180, doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.08.005. ##
[21]. Sfidari E, Kadkhodaie-Ilkhchi A, Najjari S (2012) Comparison of intelligent and statistical clustering approaches to predicting total organic carbon using intelligent systems, Journal of Petroleum Science and Engineering, 86-87: 190-205, doi.org/10.1016/j.petrol.2012.03.024. ##
[22]. Gloriose J C, Aguirre o, Piotti G, Mengul J F (2003) Deriving capillary pressure and water Saturation from NMR transversal relaxation times, SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference, org/10.2118/81057-MS. ##
[23]. Ogilvie S, Cuddy S, Lindsay C, Hurst A (2002) Novel methods of permeability prediction from NMR tool data, Dialog Magazine, 339, 1981: 1–14, [Online]. Available: http://www.lps.org.uk/docs/Dialog, Final draft3.pdf. ##
[24]. Altunbay M, Martain R, Robinson M (2001) Capillary pressure data from NMR logs and its implications on field economics, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 3369–3378, doi: 10.2523/71703-ms. ##
[25]. کاظم‌زاده ع، ولی ج، اصفهانی م ر، آلوکی بختیاری ح (1391) ترکیب داده های مغزه و چاه‌پیمایی به منظور پیش‌بینی سرعت امواج تراکمی در سنگ‌های مخازن کربناته، پژوهش نفت، 22، 71: 57-65، https://sid.ir/paper/115186/fa.. ##
[26]. نورافکن ا، سلیمانی ب، کدخدایی ع (1394) ساخت نمودار سرعت موج برشی با بهره‌گیری از الگوریتم کلونی مورچه و استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی در میدان نفتی چشمه خوش، پژوهش نفت، 25، 1-85: 193-203، https://sid.ir/paper/114994/fa.. ##
[27]. باسعادت م ر، کارگر ز، حسین‌زاده ج (1393) بررسی اشباع آب، ویسکوزیته و محاسبه میزان هیدروکربن موجود در سازند آسماری و ایلام به روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR)، پژوهش نفت، 24، 79: 40-51،  https://sid.ir/paper/115011/fa.. ##
[28]. Murphy D P (1995) NMR logging and core analysis - simplified, World Oil, 216, 4: 65–68, [Online]. Available: https://www.osti.gov/biblio/39931. ##
[29]. Shabani M, Ghaffary S, Yarmohammadi S (2021) Evaluation of rock properties determined from core and NMR data: a casestudy on asmari carbonate reservoir, Journal of Petroleum Science and Technology, 11, 3: 31, P.2-10, doi: 10.22078/JPST.2021.4540.1751. ##